Соёл уралиг 5 feb 2021 540

​Сагаалганиие угтуулан

© фото: Сарана Анандаевагай зураг

Цыпилма ДУБЧИНОВА

САГААН ҺАРААР

Сайбалзаһаар томоотой үхэр жэлнай

Сагаа алхажа, лабхайн мүндэлбэ,

Сайхан зүргөөр дахуулан тэгүүлжэ,

Саашадаа амжалта туйлахые уряалба.

Сарюун хүдэр ажалша нүхэдтөө

Сэнхир огторгой хайраа дэлгэнэ,

Сансарын эрьюулгэ зогсолтогүй эрьенэ,

Сэнгүү байдал, жаргал хүсэнэ.

Оршон тойруулан, арюудхан һэргээжэ,

Ойро түрэлдөө зөөлэн хандасатай,

Олон хүүгэдээр бэеэ һамааруулжа,

Олзо омогтой дэбжэхые үреэнэ.

ЖАБАР ҮБГЭН, БАЯРТАЙ!

Хүбэн сагаан саһата

Хүйтэн үбэлэй ерэхэдэ,

Хөөрхэн хүүгэд хүхюутэй

Хөөрсэг болон наадана.

Шааяса шаргаар һолжорно,

Шууяса санаар шармайна,

Шуумайса конькигаар халтирна,

Шунажа, саһаар дүрсэлнэ.

Гүбээ хаданууд сайбалзаа,

Гол горход тошонтоо,

Тэршээхэн хүбүүд басагадаа

Тархайса наадахыень уряална.

Жаашуулда тэнхээ оруулһан

Жабар үбгэн, баяртай!

Жэгнээд лэ абана хасарнуудынь

Жэнгинэмэ хүйтэн үбэлнай.

Светлана МАХАБАДАРОВА  

 ШЭНЭ ЖЭЛЭЭР

Саһаар жэлэһэн харгыдал

Сагаан мүртэй ябагты.

Сэн сагаан хүүхэндэл

Сэлмэг нюдөөр харагты.

Жэнтэй торгон харгыдал

Жэншэ болон ябагты.

Жэлбэтэ Жабар үбгэндэл

Жэгтэй баян бологты.

Хасуури шэмэһэн наадандал

Хүхюун, дорюун ябагты.

Он жэлэй түгэсхэлые

Одо заяатай үдэшэгты.

Һүлдэ модоной наадандал

Һүртэй, баяртай ябагты.

Шэнэ жэлэй ёһололые

Шэмэг болгон табигты.

Фото: Сарана Анандаевагай зураг