Соёл уралиг 11 feb 2021 615

​Сагаан һарын найрта Великий Устюг хотоһоо Жабар Үбгэн морилхо

© фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман

Великий Устюг хотодо ажаһуудаг Жабар Үбгэн гүрэнэй шухала хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг. Мүнөө бренд болоһон онтохоной бүхы геройнуудые тэрэ нэгэдүүлһэн юм. Ноябрь һарада Жабар Үбгэн Вологодско можын ой тайгада үльгэрэй нүхэдөө суглуулһан байна. Шэнэ жэл угтаһанай удаа, тэрэ Буряад Улас ерэжэ, Сагаалганай найр нааданда хабаадалсаха.

Жабар Үбгэн Зүүн зүгэй литээр Шэнэ жэлээр Буряадай ажаһуугшад болон айлшадые амаршалжа, Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай Этнографическа музейдэ баярай хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха.

Удаань Жабар Үбгэн  «Талын нүүдэлшэн» этнокомплексдо хүрэжэ, буряад арадай ажабайдалтай, ёһо заншалтай, соёл уралигтай танилсаха - һэеы гэртэ орожо, шагай наадажа, бууза амталжа, ёохор хатарха юм.

Сагаалганай найрта анха түрүүшынхиеэ Жабар Үбгэн Великий Устюг хотоһоо 2008 ондо Буряад Улас ерэһэн юм, хоёрдохиёо 2013 ондо морилоо. 

Буряад Уласай аяншалгын яаманай болон Вологодско можын Завсагай газарай дэмжэлгээр «ТУИ Россия» гээһэн туроператор болон «Дед Мороз» бүлгэм эмхидхэнэ.

Фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман