Соёл уралиг 15 feb 2021 480

Захааминай номой санда Мэлс Самбуевай нэрэ олгуулагдаха

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадай элитэ поэт Мэлс Жамьянович Самбуевай түрэлнүүд Захааминай аймагай түбэй номой сан айлшалаа.  Эдэнэр булта сугларжа, мэдээжэ шүлэгшэн, сэтгүүлшэн Мэлс Самбуевай нэрэ тус түбэй номдо олгуулха гэһэн шиидхэбэри абажа, зүбшөөлөө  үгэбэ. Энэнь тусхайта ёһоор дансалагдажа, Захааминай түбэй номой сангай захирал, Буряад Уласай Соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Лариса Николаевна Ардаевада барюулагдаа.
Номой сангай бүхы мэргэжэлтэд ехэ урматай. 

Саашадаа, иимэ нэрэ зэргэтэй боложо, ажал хэрэгнай бүри урагшатай, үндэр амжалтануудые туйлахамнай лабтай», -  гэжэ тэмдэглэнэ. 

Фото: Закамна-инфо