Соёл уралиг 19 feb 2021 602

​Буряад Уласта «Баатар. Дангина – 2021» мүрысөөнэй илагшад нэрлэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Баатар. Дангина – 2021» гэһэн уласай мүрысөөндэ Буряадай 10 аймагай болон Эрхүү можын 113 түлөөлэгшэд хабаадаа.

Мүрысөөнэй зургаан номинацида илагшад:

 «Хүүгэн Баатар» номинацида  - Балданов Хэшэгто, 10-тай, Зэдын аймагай Дээдэ Үшөөтэй, хүтэлбэрилэгшэнь - Мансарунова Людмила Сергеевна;

 «Хүүгэн Дангина» номинацида  – Гомбоева Алия, 7-той, Ахын аймагай Өөрлигэй, район хүтэлбэрилэгшэнь - Самбаева Олеся Александровна;

 «Эдир Баатар» номинацида – Гармаев Саян, 12-той, Захааминай аймаг, хүтэлбэрилэгшэд - Раднаев Станислав Очирович, Санжиева Валентина Будажаповна, Шагдурова Анжелика Ринчиновна;

«Эдир Дангина» номинацида – Цыренова Марина, 12-той, Зэдын аймаг, хүтэлбэрилэгшэд - Сосорова Анжелика Цыбикбадмаевна, Чагдурова Сэсэг Сергеевна;

«Баатар» номинацида – Бирюлев Никита, 17-той, Захааминай аймагай Закаменск хото, хүтэлбэрилэгшэ – Шагдурова Татьяна Галсановна;

«Дангина» номинацида – Шагдурова Надежда, 17-той, Ахын аймагай Сорог, хүтэлбэрилэгшэ - Шагдурова Любовь Владимировна.

«Баатар» номинацида лауреадуудта Буряад Уласай соёлой яаман болон уласай арадай уран бүтээлэй түбэй зүгһөө мүнгэн аяга болон «толи» һахюуһан барюулагдаа. «Дангина» номинацида илагшадта гараар бүтээгдэһэн коронанаууд барюулагдаа. Дангинарта гоёолто мэдээжэ ювелир  Владимир Табитуев бүтээгээ.

Шангай һуринуудые эзэлэгшэд:

«Хүүгэн Баатар» номинацида:

III-дахи шатын диплом - Гармаев Жаргал, 6-тай, Хориин аймагай Хори, хүтэлбэрилэгшэнь -  Гармаева Жанна Зориктуевна;

II-дохи шатын диплом – Бадмаев Арсалан, 10-тай, Хэжэнгын аймаг, хүтэлбэрилэгшэнь - Энкеева Октябрина Дабаевна;

I-дэхи шатын диплом – Норбоев Надмит, 9-тэй, Загарайн аймагай Шэнэ Бууса, хүтэлбэрилэгшэнь - Ринчинова Ханда Лодоевна;

«Хүүгэн Дангина» номинацида:

III-дахи шатын диплом – Цыбенова Наран-Гэрэл, 7-той, Сэлэнгын аймагай Гусиноозерск, хүтэлбэрилэгшэд - Цыбенова Елена Борисовна, Кондакова Светлана Баировна, Ринчинова Дарима Романовна;

II-дохи шатын диплом – Алагуева Лиза, 10-тай, Зэдын аймагай Петропавловка, хүтэлбэрилэгшэнь - Цыренова Инна Александровна;

I-дэхи шатын диплом – Цыренжапова Алина, 10-тай, Хяагтын аймагай Алтай, хүтэлбэрилэгшэнь - Очирова Надежда Викторовна;

«Эдир Баатар» номинацида:

III-дахи шатын диплом – Олзоев Арсалан, 15-тай, Эрхүү можо,   хүтэлбэрилэгшэнь - Гилязова Баирма Цыденовна;

II-дохи шатын диплом – Нимаев Гончик, 12-той, Яруунын аймагай Нарһата, хүтэлбэрилэгшэд - Дамбаева Цыжидма Доржиевна, Атутова Эржена Дамбаевна;

I-дэхи шатын диплом – Син Виталий, 12-той, Түнхэнэй аймагай Хэрэн,  хүтэлбэрилэгшэнь - Тарящинова Лариса Леонидовна;

«Эдир Дангина» номинацида:

III-дахи шатын диплом – Данжурова Юлия, 11-тэй, Сэлэнгын аймагай, еленгинский район, хүтэлбэрилэгшэнь - Бальжиева Елена Бимбаевна;

II-дохи шатын диплом – Цэдашиева Анна, 13-тай, Улаан-Үдэ, хүтэлбэрилэгшэд - Галсанова Арюна Николаевна, Тудупова Баярма Базарсадаевна;

I-дэхи шатын диплом – Алхансаева Александра, 10-тай, Эрхүү можо, хүтэлбэрилэгшэд - Бархунова Елена Борисовна, Гилязова Баирма Цыденовна;

«Баатар» номинацида:

III-дахи шатын диплом – Шарастепанов Чимит, 18-тай, Ахын аймагай Хужар, хүтэлбэрилэгшэнь - Хаптагаева Мыдыгма Доржиевна;

II-дохи шатын диплом – Цыренов Ганжур, 16-тай, Захаамин аймагай Закаменск, хүтэлбэрилэгшэнь - Гармаева Туяна Цыбановна;

I-дэхи шатын диплом – Бальчинов Жаргал, 16-тай, Зэдын аймагай, хүтэлбэрилэгшэнь - Сосорова Анджелика Цыбиковна;

«Дангина» номинацида:

III-дахи шатын диплом – Дамбаева Оюун-Эрдэни, 16-тай, Хэжэнгын аймаг, хүтэлбэрилэгшэнь - Энкеева Октябрина Дабаевна;

II-дохи шатын диплом – Сыренова Айлана, 17-той, Түнхэнэй аймаг Хэрэн, хүтэлбэрилэгшэнь - Тонтоева Наталья Валерьевна;

I-дэхи шатын диплом – Дылыкова Намжилма, 17-той, Захааминай аймаг Закаменск, хүтэлбэрилэгшэнь - Жамсуев Алексей Михайлович.

Бүхы илагшадта арадай уран бүтээлэй уласай түбэй зүгһөө мүнгэн шангууд барюулагдаа.

«Баатар. Дангина» мүрысөөнэй тоглолто smotriefir.ru. сайтда харахаар. Харагшад һайшаагдаһан хабаадагшын түлөө энэл платформодо дуугаа үгэхэ аргатай. Харагшадай эгээл олон һайшаалда хүртэһэн 6 хабаадагшад харагшадай тусхай шангуудта хүртэхэ.  Биледүүдые smotriefir.ru. сайтда худалдажа абахаар.

Мүрысөө зохёон байгуулагшад – Буряад Уласай соёлой яаман, эмхидхэгшэд – арадай уран бүтээлэй уласай түб.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман