Соёл уралиг 24 feb 2021 731

​«Булаг-2» кино хараһанай удаа бодолгото болохоор...

© фото: Намжилма Бальжинимаевагай дурадхаһан гэрэл зураг

Агын тойрогой түбэй “Амар сайн” кинотеатрта февралиин 15-да дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болоһон кино-найруулагша Солбон Лыгденовэй зохёоһон “Булаг-2” гэһэн кинофильм харабабди. Мүнөө сагай гуримаар хамар амаяа бүглөөд, бэе бэеһээ холо холохоно һуугаабди. Харин киногой эхилхын урда тээ Солбон Лыгденовэй зал соо ороод ерэн гэһээ, булта нарилхаяа мартажархёод, тэрэниие тойрошообди. Амаршалганууд, асуудалнууд, гэрэл зураг буулгаан гэхэ мэтэ болобо. “Амар сайн” кинотеатрай ажалшад һууридаа һуугты гэжэ гуримшуулба. Бидэ һууридаа һуубабди.

Үнихэн “Булаг-1” хараһан хадаа арад зондоо урма зориг бадарааһан кино бүтээгээ аабза гэһэн найдалтай кино хаража эхилбэбди. Үргэлжэлэлынь хүдөө нютагуудай мүнөө үеын бодото байдалһаа һабагшатай. Нютагаа орхижо, ажал бэдэрээд зөөлгэн, үхи хүүгэдээ тэжээхын тулада ажал хэхэеэ хари газар ошолгон, малаа тэжээжэ амидардаг буряадууд мүнөөдэр һү тарагаа наймаанһаа худалдажа абалган гэхэ мэтэ үдэр бүриин юрьеэн соо обёорогдодоггүй юрын байдал найруулагша тодоор зураглан харуулжа шадаа. Хүдөө нютагта ажаһуудаг эжыгээ хажуудаа абаашажа үргэхэ зорилго, тэнжэн үндыһэн тоонтотоёо хүйһөөрөө холбоотойгоо ойлгоһон мэдэрэл гээд, гүнзэгы удхатай үйлэнүүд “Булаг-2” кинодо харуулагдаа. Бодолгото болохо юумэн олон даа...

“Булаг-2” кинодо буряадаар хөөрэлдэнэ, буряад дуунууд зэдэлнэ, буряад ёһо заншалаа һэргээхэ гэһэн бодол түрүүлнэ. Кинодо Слава Намсараевичай гол дүрые үнэншэмэ тодоор гүйсэдхэһэн Эрдэни Жамбаловые харагшад ехэтэ зохидшооһон байна.

Солбон Лыгденов буряад хүн зоноо хайрлана, һанаата болоно, угсаата арадтаа яагаад туһалха гээшэб гэжэ зүрхэеэ зобоно, харгы бэдэрнэ, юуб даа хэлэнэ, юуб даа уряална... Хүн бүхэн энэ кино хараад, сэдьхэлээ хүдэлжэ, бодолгото болохо байха даа гэжэ найданабди.

Автор: Намжилма БАЛЬЖИНИМ​АЕВА

Фото: Намжилма Бальжинимаевагай дурадхаһан гэрэл зураг