Соёл уралиг 12 mar 2021 891

​Буряад Уласта «Хуурайм наадан-2021» гэһэн можо хоорондын  фестиваль үнгэргэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Арадай уран бэлигэй улас түрын түб (РЦНТ) заншалта ёhоороо «Хуурайм наадан» гэhэн нэрэтэй можо нютагууд хоорондын урилдаа-наада Улаан-Үдэдэ эмхидхэнэ.

Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ наадагшадай, мүн эдэ зэмсэгүүдые бүтээхэ уран гартанай тоо олошоруулха, бэлиг шадабарииень мүлин дээшэлүүлхэ гэhэн гол зорилготой энэ урилдаан-наадан табадахияа үнгэргэгдэхэнь. Буряад Уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд гурбан шэглэээр мүрысэхэ.

Уран гартай дархашуул мартын 15-да Арадай уран бэлигэй улас түрын түбтэ сугларжа, бүтээлнүүдээ харуулжа, ажал тухайгаа хөөрэхэ. Жюриин гэшүүд тэдэниие сэгнэхэ. Тиихэдээ зэдэлжэ байһан хүгжэмэй зэмсэг хэн бүтээгээб гэжэ хэлэгдэхэгүй. Мүрысөөндэ 2019-2020 онуудта хэгдэһэн хүгжэмэй зэмсэгүүд хабаадаха гээд тэмдэглэлтэй.

– Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэг бүтээхэ гээшэ хоморой мэргэжэл, орёошье. Энэ олон шалтагаанһаа дулдыдадаг. Залуушуулай энэ ажалаар һонирходогынь найдал түрүүлнэ. «Хуурайм наадан» гэһэн нааданда «Буряад арадай хүгжэмэй зэмсэг бүтээгшэд» гэһэн номинаци 2017 ондо оруулагдаа. Байгша ондо мүрысөөндэ 10 дархашуул оролсоно, - гэжэ арадай уран бэлигэй улас түрын түбтэ тэмдэглэнэ.

Гараһан асуудалнуудаар фестивалиин залан хүтэлбэрилэгшэ Дарима Бальжинимаевнада 8 983 432 45 04 гэһэн утаһаар хандажа болоно.

Бусад номинацинуудта шэлэн абалгын шата заочно үнгэргэгдэнэ.

Түгэсхэлэй тоглолто мартын 26-hаа онлайн-аргаар «smotriefir.ru» гэhэн платформодо харуулагдаха.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман