Соёл уралиг 15 mar 2021 681

​Буряад Уласай соёлой сайд эвенк хэлээр шүлэг уншаба

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева эвенк арадай ирагуу найрагша Николай Оёгирой 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан уран уншагшадай мүрысөөндэ оролсобо.

Мүнөөдэр, мартын 15-да, ирагуу найрагшын түрэһэн үдэр мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдохо.

Хэмжээ ябуулгада хабаадалсаха тухай уласай хойто аймагуудай эвенкнууд хабаадалсана. Тиихэдэ Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Саха (Яхад) Уласай, Красноярска хизаарай эвенк яһатан тус мүрысөө амжалтатай дэмжээ. Мүнөө 150-һаа дээшэ хүн мүрысөөндэ хабаадана. Наһанай хизаарлалтаар гурбан бүлэгтэ, ород болон эвенк хэлэнүүдээр мүрысөөн үнгэргэгдэнэ. Ирагуу найрагшын зохёолнууд мүнөө эдэбхитэйгээр ород хэлэндэ оршуулагдана. Хүгжэм найруулагшад шүлэгүүдтэнь хүгжэм найруулна. Буряадай композитор Виктор Гончиков ирагуу найрагшын табан шүлэг дуун болгоо.

Мүрысөөндэ хабаадагшадта уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаһанай үнэмшэлгэнүүд барюулагдаха. Номинаци бүхэндэ илагшад I, II, Ш шатын дипломуудаар шагнагдаха. Мүрысөөнэй дүнгүүд мартын 16-да arun-rb.ru сайтда толилогдохо.

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман