Соёл уралиг 19 mar 2021 599

Буряадай оркестр 80 жэлээ угтахань

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй оркестрэй анхан байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан концерт бэлдэгдэжэ эхилһээр үнинэй. 
2020 оной октябрь һарада оркестр энэ дэмбэрэлтэ ойн баяраа онлайн аргаар тэмдэглэжэ, гол түсэб, хэмжээнүүд мүнөө үнгэргэгдэхэнь.

 Энэ удаа харагшадые аргагүй гоё тоглолто хүлеэнэ", - гээд Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева мэдээсэнэ.

Оркестрын дирижёр Жаргал Тогтонов, Баттулга Галманд хоёрһоо гадна  Яхадай, Хальмагай, Башкортостанай, Тывагай түрүү хүгжэмшэд хабаадалсахаар хүлеэгдэнэ. Буряад, монгол арадуудай дуунууд, мэдээжэ соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй зохёоһон хүгжэм зэдэлжэ, олоной шэхэнэй хужар болохо. 

 Буряадай оркестр хадаа үндэһэн соёл, буряадай ирагуу хүгжэм нангинаар хадагалжа, саашань дамжуулжа байна. Тэрэнииень бидэ булта байгша оной апрелиин 18-да үнгэргэгдэхэ тоглолтодо хараха, шагнаха аргатайбди", – гэжэ Соёлма Дагаева нэмэнэ.

Энэ хэмжээндэ «Байгал» театрай түрүү артистнар, эстрадын, оперын дуушад хабаадалсажа, шэмэглэхэ болоно.

Фото: egov-buryatia.ru/minkultrb