Соёл уралиг 29 mar 2021 605

​Буряадай Юлия Чебунина "Ты супер! 60+" гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаха

© фото: Тарбагатай-инфо.24/7

Буряад Уласай Тарбагатайн аймагай Юлия Хайдаровна Чебунина  НТВ телесубагай "Ты супер! 60+" гэһэн мүрысөөнэй шэлэн абалгын шата гараа. Тэрэ аймагайнгаа соёлой байшанай дэргэдэхи ветерануудай "Вдохновение" гэһэн хоорто дууладаг.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудһаа мүрысөөндэ хабаадаха тухай 100 мэдүүлгэнүүд орожо, 40-иинь лэ удаадахи шатада хаба шадалаа туршаха. Юлия Хайдаровна Буряад Уласаа гансаараа түлөөлхэ юм.

Һаяын сагта тэрэ удаадахи шатада бэлэдхэл хэхэеэ нэгэ һараар Москва гараха.

Ветерануудай хоорой хүтэлбэрилэгшэ Наталья Иннокентьевна Максимова Юлия Чебунинатай бэлэдхэлэй ажал ябуулаа.

Источник: Тарбагатай-инфо.24/7

Фото: Тарбагатай-инфо.24/7