Соёл уралиг 31 mar 2021 583

​Улаан-Үдэдэ Солбон Ринчиновэй «Баргажанай уудамда» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ «Баргажанай уудамда» гэһэн харалга Ород Уласай арадай уран зураашан, Ород Уласай уран һайханай академиин гэшүүн-корреспондент Солбон Раднаевич Ринчиновэй 85 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан дэлгээгдэбэ.

Үзэсхэлэн һайхан байгаалитай түрэл тоонто нютагаа магтан түүрээн, гоё һайханиие үнгэтэ шэрын аргаар зуража, бидэ олондоо үлөөгөө. Тэрэнэй бүтээһэн мэдээжэ зурагууд гэхэдэ, «Хори буряадууд - Агууехэ Пётр хаанда», «Булжамуур» гээд тоолохо болоо һаа, олон даа.

- Абынгаа зурагаа бүтээхэдэнь, бидэ булта гэр бүлөөрөө туһалдаг байгаабди. «Булжамуур» гэһэн бүтээл соонь манай ехэ хүбүүн ороо. Тээ тэрэ зураг дээрэ би хоёр хүүгэдээрээ һуунаб, - гээд, тэрэнэй наһанайнь нүхэр Светлана Ринчинова хөөрэнэ.

- Алтан наранай мандахые, байгаалиин үзэгдэлнүүдые болон түрэл арадайнгаа жэнхэни байдал угаа зохидоор харуулжа шадаһан уран гартан лэ. Солбон Раднаевич ямаршье һалбарида адли тэгшэ хүдэлдэг бэлигтэй байгаа, - гэжэ искусствовед Татьяна Алексеева хэлэнэ. Тус үзэсхэлэн бүхэли һарын туршада манай нютагаархид хараха аргатай байна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман