Соёл уралиг 7 apr 2021 583

​«Булаг-2. Шэнэ байдал тээшэ» гэһэн кино Улаан-Үдын кинотеатрнуудта дахинаа харуулагдана

«Пионер» кинотеатрта найруулагша Солбон Лыгденовэй «Булаг-2. Шэнэ байдал тээшэ» гэжэ кино томо экранда шэнээр гаража эхилбэ.

Энэ кино нёдондо Түнхэнэй аймагта богонихон саг гэхэ гү, али 8 үдэр соо буулгагдаад, февраль һара соо бүрин бүтэн болоод байгаа бшуу. Сагаан һарын үдэрнүүдтэ кинотеатрнуудта гараха түсэбтэй аад, үбшэн тахалай тараһан ушарһаа жэлээр хойшолуулагдаа һэн.

Энэ жэлэй Сагаан һараһаа зарим кинотеатрнуудта байн-байн харуулагдажа байна. Агада, Хальмагай Элһэтэ хотодошье гараа. Харин мүнөө Улаан-Үдэдэ “Пионер” соо үдэр бүри гаража эхилбэ.

Энэ кино болбол «Булаг» гэжэ ехэ сууда гараһан киногой үргэлжэлэл гэжэ хэлэжэ болоно, гэхэдээ эндэ хүдөөгэй байдал ехэ һайхан талаһаань зураглагдаба. Гол дүрэдэ наадагша Эрдэни Жамбалов буряад хүнэй абари зан заншалые эли тодоор харуулжа шадаба.

Эхэ хүбүүн хоёрой, аха дүүнэрэй дулаахан харилсаан, хүдөөгэй хүнүүдэй тэнигэр байдал, нютаг ороноо үргэхэ эрмэлзэл, хүдөө нютагай хүгжэлтэ – эдэ бүгэдэ энэ киногой гол удхань болоно.

Кино буряад хэлэн дээрэ табигдаа, ород субтитртай.

Автор: Бадма ЖАБОН