Соёл уралиг 9 apr 2021 737

Шойсорон дархан

Иимэ гоё уран барималнуудые «Мододо» гэһэн эмхи байгуулһан Шойсорон Митыпов бүтээдэг юм байна

Иимэ гоё уран барималнуудые «Мододо» гэһэн эмхи байгуулһан Шойсорон Митыпов бүтээдэг юм байна. Буряад арадай угсаата табан хушуун малай дүрсэһөө эхилээд, тэнгэридэ элидэг шубуу шонхор, арсалан ба заанай дүрэнүүд хүрэтэр һиилэжэ бүтээдэг юм. Тэрэнэй эмхи мүнөө 3-дахи жэлээ амжалтатай ажаллана. Хэдэн жэлэй туршада дарханай ажал хэһээр байтараа, яһала гараа мүлирүүлээ. Залуу дарханай яажа ажалаа эрхилдэг ушараар манай зохёохы бүлэг танилсажа ерэһэн байна.

Уран бэлиг ехэнхидээ уг дамжан ерэһэн байдаг. Шойсорон хүбүүнэй иимэ ажал эрхилһэниинь балай һонирхолтой бэшэ. Ушар юуб гэхэдэ, тэрэнэй аба, аханарынь бултадаа хара багаһаа модо тайража, һиилэжэ, гэртээ хэрэгтэй шэрээ, һандайһаа эхилээд, хуу бүтээдэг шадабаритай. Шойсорон дарханай аба Сергей Аюшеевич сүлөө сагтаа хүбүүнэйнгээ дарханай газарта ерэжэ хамһалсана. Энэшье удаа хүрэжэ ерээд, станогой һүүлээр гараһан бүтээлнүүдэй нарин ажалыень хэжэ, урлажа һууна. Сергей ахатан хара багаһаа баһал өөрынгөө эсэгые дахажа, модо һиилэжэ һураһан. Ходол модонтой холбоотой дарха хэдэг газарнуудаар бүхэли наһаараа ажаллаһан. Өөрынгөө түрэһэн 4 хүбүүдые үндылгэхэдөө, мэдэхэ шадахаяа заажа үгөө ааб даа. Харин одхон хүбүүн Шойсорондоо балай тиигэжэ зорюута юумэ заажа байһанаа һананагүй.

- Шойсорониие энээниие иигээд дархала гэжэ байжа дахуулжа байһан хүн үгыл даа. Бидэнэйнгээ энэ тэрэ юумэ урлажа байхые хаража, толгойдоо хадуужа абадаг байгаа юм гү? Би өөрөө 4 хүбүүтэйб - энэ Шойсорон одхомнай. Ахайнуудынь хутага барижа, элдэб нааданхайнуудые һиилэжэ бүтээдэг һэн. Шойсоромнай нэгэ мэдэхэдэмнай, ажалһаа болиһон, өөрөө мастерской нээгээб гэжэ байгаал, - гээд, эсэгэнь хүбүүнэйнгээ ажал тухай хөөрэнэ.

Анхандаа иимэ дүрсэнүүдые гансал хурса хутага, мүн өөрынгөө уран гар хэрэглэжэ бүтээдэг һаа, мүнөө ямарханшье станогууд бии болонхой. Шойсорон дархан эгээл иимэ хэрэгсэлнүүдые үргэнөөр хэрэглэнэ.

- ЧПУ гэдэг модо тайрадаг станок худалдажа абанхайб. Эгээл энэ тоногоо хэрэглэжэ, амитадай дүрсэнүүдые бүтээнэб. Иимэ бүтээлнүүдые тайража үгэхынь түлөө энэ тоногоо һайнаар зохёохо хэрэгтэй. Энэмнай компьютертай холбоотой. Тэндэнь хэрэгтэй программын аргаар даалгабари үгэхэ болонобди, - гээд, Шойсорон Митыпов тоног зэмсэг тухайгаа хөөрэнэ.

Шойсорон дархан бүтээлнүүдээ Интернет хэрэглэжэ наймаална. Аяар 20 гаран уран барималынь США-да худалдагданхай. Үшөө тиихэдэ хүнэй тусхайтаар хандабалнь, хэлэһэн, һанаһан соонь юумэ бүтээжэ үгэхэ аргатай байна. Мүнөө энэ хэжэ байһан Будда бурханай дүрсые үглөөдэр болотор бэлэн болгоод, далайн саанахи гүрэн эльгээхэнь.

Юундэ гэнтэ байтараа иимэ бүтээлнүүдые хэхэ гэжэ шиидэһэн байнабта гэжэ асуубабди.

- Би өөрөө мэргэжэлээрээ түмэр замай ажалшан байһан гээшэб. Дээдэ һургуули дүүргэһэнэй удаа 7 жэлэй туршада заводто хүдэлжэ байтараа, өөрынгөө юумэ хэхэ гэһэн һэдэлгэмни диилэжэ, энэ болоод байна. Абаһаар иимэ багахан бүтээлнүүдые наймаалдаг болохоор түсэблэһэн байгааб. Гарай бэлэг болгон, хүнүүд һайнаар худалдажа абаха юм гү гэжэ һанаа һэм. Үшөө табиһан зорилгодоо хүрэтэр һайсахан ажаллаха хэрэгтэй байна даа, - гэжэ Шойсорон хэлэнэ.

Иимэ гоё бүтээлнүүдые худалдажа абаха гэбэл, «Мододо» гэһэн эмхи Интернет соо оложо, холбоо бариха аргатайт.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Шойсорон Митыповэй дурадхаһан гэрэл зурагууд