Соёл уралиг 16 apr 2021 391

Номой санда орохо зоной тоо 75 % болгогдобо

Буряад Уласай ковид үбшэнэй ехээр дэлгэрхэгүйн тула ажал ябуулдаг тусхай штабай шиидхэбэреэр харгалзалгын зарим хэмжээнүүд һуладуулагдана.

Тиигэжэ номой сангуудай уншалгын таһагуудта 75 % хүрэтэр уншагшад нэгэ доро орохо аргатай болобо. Тиибэшье һэргылэмжын дүримүүд наринаар сахигдажа, ариг сэбэрэй талаар хэгдэдэг хэмжээнүүд хуушан ёһоороо үлэбэ. Энээнһээ урдахана уласай театрнуудта, киногой танхимуудта, соёлой байшануудта орохо хүнүүдэй тоо мүн 75 % болгогдоһон байна.

Зунай хаһада ажалаа эхилхэ лагерьнуудта мүн лэ нэгэ халаанай үедэ амарха хүүгэдэй тоо 75 % хүргэгдэхэ.

Фото: pixabay.com