Соёл уралиг 16 apr 2021 477

Хүгжэмшэнэй хүндэлэлдэ


Буряад ороноймнай алдар суута хүгжэм зохёогшо Анатолий Андреевэй түрэһөөр 80 жэл гүйсэбэ. Мэдээжэ композиторай зохёоһон дуунуудые дуулаагүй хүн үгы байгаа ёһотой. Буряадай соёл урлалда горитой хубитаяа оруулһан Буряад Уласай түрын дуунай авторай ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд түрэһэн үдэртэнь, апрелиин 10-да, Буряадай ниислэл хотодо үнгэрөө.  Анатолий Андреевич 100 гаран хүгжэм бэшэһэн, тэдэнэйнь тоодо оперо, симфони, дуунууд ороно. Буряадай мэдээжэ хүгжэмшэн тухай «саарһан дээрэ нэрээ, саһан дээрэ мүрөө үлөөгөө» гэжэ хэлэхээр. Үнэхөөрөөшье, Гунга Чимитовэй үгэ дээрэ «Тоонто нютаг» гэжэ дууниинь арад зоной дунда сахилгаан мэтэ таража, мүнөө болоходо, арадай дуун шэнги зэдэлжэ байдаг. Тэрэ дуугаа суута хүгжэмшэн Хяагта Монгол орон хоёрые холбодог харгыда ябажа байхадаа бэшэһэн түүхэтэй.

Харгы ута, эсэбэритэй, толгойдом нэгэ зарим хүгжэм ерээд байтараа, тэрэнэйнгээ үрэһэ барижархиһан байгаа бшууб даа”, - гээд, Анатолий Андреев хожомынь хэлээ бэлэй.  

Хүгжэмшэнэй наһанайнь нүхэр, Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Надежда Донсоронова нүхэр тухайгаа дулааханаар дурсана:

Номгон даруу, үлүү үгэгүй, бүхы һанаһанаа бэе соогоо баряад ябагша һэн. Олон дуунуудынь харгыда ябахадань мүндэлһэн гээд хэлэгшэ бэлэй”.

Анатолий Андреевэй бэшэһэн дуунууд арад зоной дунда үргэнөөр дэлгэрһэн, мүнөөшье болотор концерт-наадануудта дуулагдажа ябадагынь һайшаалтай. Мэдээжэ хүгжэмшэнэй 80 жэлэй ойн баярта зорюулжа, түрэһэн үдэртэнь Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин байшанай хана дээрэ Дурасхаалай самбар 
баярай оршондо нээгдээ. Тэрэшэлэн Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай оперо болон баледэй театрта Анатолий Андреевтэ зорюулагдаһан тоглолто үнгэрөө. Буряадай соёлой сайд Соёлма Дагаева үгэ абахадаа, иигэжэ тэмдэглээ:

Мүнөөдэр түүхэтэ үдэр. Анатолий Андреевич Андреевэй нэрэ алтан үзэгүүдээр Буряадай соёлой түүхэдэ бэшэгдэнхэй. Андреевэй дуунууд дээрэ хэдэн үе зон урган гаража байна».

 Концертдэ хүгжэмшэнэй зохёоһон 30 гаран шэхэ хужарлуулма, сэдьхэл доһолгомо дуун зэдэлээ.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: egov-buryatia.ru/minkult