Соёл уралиг 20 apr 2021 526

Ород Уласай "Новая звезда"

Ород Уласай “Звезда” гэһэн телеканал саг болоод лэ “Новая звезда” гэһэн дуунай харалган эмхидхэдэг юм. Эндэ Буряад Ороноо түлөөлжэ, Ринчин Дашицыренов, Жаргал Бадмаев, Дулма Сунрапова гэгшэд хабаадаһан гээд һануулая. 2021 оной "Новая звездада” Буряадай арадай дуушан Бадма-Ханда Аюшеева ошоо.  Энэ амаралтын үдэрэй үдэшэ сэнхир экран харагшад Бадма-Ханда Аюшеевагай гүйсэдхэһэн “Аба эжын дуун”  шагнажа хужарлаа. Харалганай шүүгшэд булта манай дуушанда эгээл ехэ сэгнэлтэ табижа, ехээр гайхаһанаа мэдүүлээ. Үндэр сэнгэлтын ашаар Бадма-Ханда Аюшеева саашанхи шатада гараба. 

Фото: видеобуулгабариһаа хэгдэһэн скриншот