Соёл уралиг 20 apr 2021 837

Үндэһэтэнэй оркестрэй алдарта ой

Буряадай Үндэһэтэнэй оркестрэй анхан байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан концерт амаралтын үдэр болобо.

Мүнөө тус оркестр дуу хатарай «Байгал» театрай бүридэлдэ оруулагданхай. Энэ дэмбэрэлтэ ушараар оркестрэй бүхы хүгжэмшэдые Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнэн зүрхэнһөөнь амаршалаа.

Үндэһэтэнэй оркестр Буряад Ороной омогорхол юм. Олон жэлэй туршада таанад буряад арадайнгаа ёһо заншал, соёл болбосорол нангинаар сахижа, хадагалжа ябанат. Ямар гоё хүгжэм дуунууд зэдэлнэ гээшэб. Тэрэтнай хэтэдээ үлэхэ ёһотой. Бултыетнай үнэн зүрхэнһөөнь амаршалнаб», - гэжэ Алескей Цыденов хэлээ.

Уласай Толгойлогшо Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павловтай хамта хүгжэмшэдтэ үндэр шагналнуудые, хүндэлэлэй, амаршалгын тэмдэгүүдые барюулаа, гадна автобус абаха үнэмшэлгэ үгэбэ.

Энэ үдэшэ Ород Уласай можо нютагуудһаа ерэһэн 11 дирижёрнууд тайзан дээрэ гаража, оркестрые хүтэлбэрилжэ, аргагүй зохид хүгжэм наада зэдэлүүлээ. Казах, яхад, хальмаг, тувиин, буряад хүгжэм олон харагшадые хужарлуулаа.

Үндэһэтэнэй оркестртэй хамта Буряадай эстрадын, оперын одод, «Байгал» театрай түрүү артистнар ехэл дулаан, зохид үдэшэ олондо бэлэглээ.

 

Фото: egov-buryatia.ru