Соёл уралиг 5 may 2021 1050

​«Һайн даа»

© фото: pixabay.com

КОМИ ХЭЛЭН

«Һайн даа»           Соломония ПЫЛАЕВА

Нэгэ һууринай хүгшөө газаа гараад хашхарба:

- Э-ге-гей! Ерыт бултадаа, пельменеэр хүндэлхэб.

Дүтын ой сооһоо хоёр баабгай – эжы Маша хүбүүн Миша хоёр дуулаад ошобо. Шэрээдэ һууһан зон айгаад гүйжэ гарашаба. Баабгайнуудай пельмень эдеэд гараха багтань һаял һэг ороһон хүгшөө хэлэбэ:

- Һайн даа гээшэтнай хаана юм? Баабгайнууд шоноһоо, шандаганһаа һайн даа гээшэ юун юм гэжэ асуубад.

- Ута ялагар утаһан шэнги юумэн тээ тэрэ нугада хэбтэнэ. Магад, тэрэ байжа болоо, - гэжэ шандаган хэлэбэ. Тэрээниие баабгайнууд абаад, дүтэхэн сэсэг түүжэ байһан басаганһаа асууба:

- Энэ шинии гү?

- Ой, һайн даа, - гэбэ басаган. - Һайн даа гээшэмнай иимэ лентэ ха юм. Бидэ мэдээгүйлди. Манайхи хайшаашьеб үгы болошоо.

- Һайн даа гээшэтнай лентэ бэшэ. Хэн нэгэнэй һайн юумэ танда хэбэл, “Һайн даа” гэхэ ёһотойт. Баабгайнууд энээниие ойлгоод, хүгшөөдэ ошожо: “Һайн даа”, - гэбэ.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Шара шубуун            Виктор РЫЧКОВ

Наранай гэрэлдэ һаргадаг,

Үдэрынь хасуури дээрэ унтадаг,

Шэг харанхыда һэргэдэг,

Сэхэ гэтэн харадаг,

Һүниин ой соо ниидэдэг,

Һүрдөөдэг шара шубуунһаа

Шандаган, хулганаа

Шадалтайгаар бэеэ нюуна.

Валентина Телегина оршуулаа

Ошко

Ошко – бишыхан гүлгэн,

Үдэр һүнигүй ханимни.

Һү бүлеэдхээд уулганаб,

Даарахадань дулаасуулнаб.

Шангаар хусадаг болоо,

Шадал орожо байнхай.

Гэрээ харадаг болохо,

Гэнэ аюулһаа хамгаалха.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com