Соёл уралиг 30 apr 2021 531

Бүтидэй Дондок Сэрэнэй тоглолто Улаан-Үдэдэ үнгэрхэ

Буряадай оперо болон баледэй театрта июниин 16-да тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

Бэлигтэй дуушан Бүтидэй Дондок Сэрэнэй дуулахые нэгэтэ шагнаһан хүн хэзээдэшье мартахагүй. Сэдьхэлэй хүбшэргэй хүдэлгэхэ шэдитэй дуушан «уртын дуунуудые» онсо маягаар гүйсэдхэдэг. «Байгал» театрай тоглолтонууд Дондок Сэрэнэй хабаадалгагүйгөөр үнгэрдэггүй. Тэрэнэй репертуарта 200-гаад дуунууд, тэрэ тоодо, буряад арадай «Жаахан шарга», «Сэлэнгэ», «Адуута нютаг», «Моримни», «Эгэтын Адаг», «Замай дуун» болон бусад.

Буряад Уласай габьяата артист Бүтидэй Дондок Сэрэнэй тоглолтодо уласаймнай ажаһуугшад болон айлшад Буряадай оперо болон баледэй театрта июниин 16-да үдэшын 18.30 сагта уригдана.

«Байгал» театрай сайтда гү, али театрай кассада Байкал-Плаза 1-дэхи дабхарта худалдажа абахаар, холбоо бариха утаһан 21-30-22.

Наһанай хизаарлалта 6+

 

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман