Соёл уралиг 30 apr 2021 903

​Куш-Кая   

© фото: Яндекс.Дзен

КРЫМСКО-ТАТАРСКА ХЭЛЭН

Куш-Кая                    Нузэт УМЕРОВ

Дулаан орондоо шубууд

Дуулан ниидэжэ ошоо.

Гансал Куш-Кая шубуун

Хайшаашье ниидэжэ ошодоггүй.

Дайдынгаа һайханиие үзэхөө

Далайн эрьедэ ошоноб.

Куш-Кая шубуунтай хоюулан

Бэе бэеэ харанабди.

Аю-Даг

Аю-Даг хабсагай

Абарга баабгайда адли.

Хара далай руу

Хушуугаа хээд,

Хэтын сагта

Хэбтэжэ байдаг.

Абарга хабсагайе

Бү һэреэе,

Һэреэ һаа,

Хара далайе

Дууһатарынь

Уужархиха ха юм.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Минии Эхэ орон – Крым              Иса АБДУРАМАН

Далай үргэн гоё даа,

Дандаа сэсэрлиг, виноград,

Дабхаряатай хаданууд –

Минии Эхэ орон – Крым.

Хабар эртүүр ерэдэг,

Сагаан малгайень угаадаг,

Хэтэдээ хабатай һайхан

Минии Эхэ орон – Крым.

Попугай

Певат ахам намдаа

Попугай шубуу бэлэглээ.

Далияа дэбисэгээн тэрэнь

“Амар сайн”, - гэбэл даа.

“Би – Эрэджэп”, - гэбэб.

Нэрыем абаһаар

“Эрэджэп, Эрэджэп”, – гэбэ.

“Муу үгэ бү хэлээрэй,

Тэрээнииш дабтаад хэлэхэ,

Эшэбэритэй байха,

Эгтээ улайха, сайхаш”, - гэбэ ахам.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс.Дзен