Соёл уралиг 4 may 2021 824

​Элжэгэн

© фото: pixabay.com

КУМЫК ХЭЛЭН

Элжэгэн                  Шейит-Ханум АЛШИЕВА

Гэртээ ябаха гээд,

Элжэгэндээ һуубаб.

Байраһаа тэрэм хүдэлбэгүй,

Байһан дээрээл байбал даа.

- Залхуу даһаа, яагаабши,

Зааханшье хүдэлхэ дурагүйш.

Гэртээ бү ерээрэй,

Гэгэжэ һүүлдэнь бү гомдоорой, -

Гэжэ дуугаржа байтараа,

Элжэгэеэ һайнаар харахадам,

Баханада хүлынь уяатай

Байжа байбал, гомдолтой.

“Хүлисыш”, – гэбэб нүхэртөө.

Толгойгоо тэрэм һэжэрбэ,

Хүзүүень, һүүлыень эльбэбэб,

Томоотой тэрэм шагнаба.

Ород хэлэндэ Нина Маркграф-Орлова оршуулаа

Мохин                     Вагит АТАЕВ

Зайнаб мохиёо үгы хээд,

Хаанашье оложо ядаад,

Хамтадаа бэдэрхэ гэжэ

Хани басагадаа уриба.

Хибэдэһэеэ хибэһэн үнеэгээ

Хашаагай дэргэдэ хараад,

“Мохиием ши жажална гүш –

Бусаажа үгэ”, - гэбэл даа.

Ород хэлэндэ Владимир Степанов оршуулаа

Страус             Супиянат МАМАЕВА

Тахяатай адли шэнги аад,

Тохигор үндэр хүлнүүдтэй,

Тэмээндэл адли шэнги аад,

Талбагар үргэн далитай.

Томоһоо томо шубуун

Үндэгэлбэ хараһаар байтарнай.

Таамаглан ядажа байһамнай

Хүгшэн эжымнай ойлгуулба:

«Түргэн хурданаар харайдаг

Һарагар энэ шубуунтнай

Страус гэжэ нэрэтэйл даа,

Һайнаар һанажа абагты».

Ород хэлэндэ Багаутдин Узунаев оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com