Соёл уралиг 13 may 2021 834

​Шандаган заряа хоёр     

© фото: Яндекс.Дзен

ЛЕЗГИН ХЭЛЭН

Шандаган заряа хоёр               Сажидин СААДГАСАНОВ

Дуб модон доро һуугаад,

Дуугай нэгэшье байнгүй,

Шандаган заряа хоёр

Шалилдана забһаргүй.

- Иимэ ехэ газарай

Үгы байгаа һаань...

- Ой модон ургахагүй һэн.

- Наранай иигэжэ шараагүй һаань...

- Шэниисэ ургахагүй һэн.

Шандаган заряатай шалилдана,

Хүнүүд шэниисэеэ комбайнаар хуряана.

Ород хэлэндэ Виктор Викторов оршуулаа

Булжамуурай дуун              Мердали ДЖАЛИЛОВ

Агаарта дэгдэн дууланаб

Аһан гоёор,

Һэбшээ һалхин дууем

Холуур тараана.

Хушуумни яларна –

Хубадал адли.

Нюдэмни хурса –

Нюдэлнэб дээрэһээ.

Ногоон нуга талмай

Минии дуугаар дүүрэнги,

Бахархан һайхашаанаб,

Баясан жарганаб.

Чив-чирив! Чив чирив!

Баясан жарганаб!

Ород хэлэндэ Максим Амелин оршуулаа

Шалюун һалхин           Абдуселим ИСМАИЛОВ

Шара набшаһад

Шарлан хиидэнэ,

Хаалга үүдэмнай

Һэнжэлзэн найгана.

Тахяанууд

Шалбааг оймон гүйшэбэ,

Эрэ тахяа

Мэгдэн шангаар дуугарба.

Шалюун һалхиндал

Бидэнэй аашалаа һаа,

Ехэшүүл таанар

Хэһээхэ һэнта, бидэниие!

Ород хэлэндэ Владимир Степанов оршуулаа

Халаахай                    Пакизат ФАТУЛЛАЕВА

- Тиишээ бү ошо,

Тэндэш айдаһатай:

Халаахай шамайе

Халааха, хазаха.

- Нохой бэшэ аад, намайе

Хайшан гээд хазаха юм? – гээд,

- Хамаагүй, яахашьегүй, - гэжэ

Халаахай соогуур гүйбэл даа.

- Нохойһоо үлүүгээр

Хазадаг юм байна, - гээд,

Хүлөө барин һугшарба,

Халаг хүхы болобол даа.

Ород хэлэндэ Виктор Куллэ оршуулаа

Эй, ангуушан                      Арбен КАРДАШ

Эй, ангуушан,

Мэргэн буугаа

Үгыш намда.

Мэхэтэй шара

Үнэгэн-ахай

Улаан залаатай

Тахяаемнай хулуугаа.

Ан гүрөөл

Бү агныш,

Зэрлиг ямаа

Бү мүрдыш,

Буугаа намда үгыш.

Нүхэ малтаад,

Тахяаемнай хулууһан,

Һөөг соо абаашажа,

Тэрэнииемнай зооглоһон

Һөөл хэнтэг үнэгые

Һүрдүүлэн айлгахам,

Ёһотойгоор һургахам.

Эй, ангуушан,

Буугаа үгыш намда!

Ород хэлэндэ Валерий Бармичев оршуулаа 

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс.Дзен