Соёл уралиг 20 may 2021 714

Гэр бүлын «Гуламта» түб нээгдэхэнь

Эдэ үдэрнүүдтэ Захааминай аймагай Хуртагын номой сан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, үүдэеэ нээхэнь. 
«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлөөр Ород Уласай һанһаа 5 сая түхэриг һомологдожо, байшан гүйсэд шэнэлэгдэжэ,  мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ таарама модельнэ номой сан болохонь. 
 «Гуламта» гэһэн гэр бүлын уншалгын байшан, - гээд хуртагынхид тэрэниие зохидоор нэрлэжэ, нээгдэхыень хүлеэжэ ядана, арга шадалаараа туһална. Мүнөө шэнэ эд бараан, номой сангай хэрэгсэлнүүд суглуулагдаад, табигдажа байна. Шэнэ онол аргын техникэ эдэ үдэрнүүдтэ хүрэжэ ерэхэнь. Номууд олоор асарагдажа,  сангай жасада оруулагдана. Энэ хэрэгтэ аймагай түбэй номой сангай мэргэжэлтэй хубитые тэмдэглэмээр. 

Майн 27-до тэмдэглэгдэхэ номой сангай мэргэжэлтэдэй һайндэр болотор бүхы ажалай диилэнхи хубинь хэгдээд байха",  - гээд аймагай номой сангай захирал Лариса Ардаева тэмдэглэнэ.

2021 ондо Ахын, Хориин аймагуудай түбэй номой сангууд мүн лэ Ород Уласай түсэлөөр һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Тус тустан 10 сая түхэриг мүнгэн дамжуулагданхай. 2019-2021 онуудай туршада Буряадта юһэн номой сангууд модельнэ түхэлтэй болохо. 2024 он болотор Росси дотор 746 номой сангууд шэнэ түхэлтэй болгогдохо.  Эндэ бүхы хэрэгсэл, түхеэрэлгэнүүд шэнэлэгдэжэ, ямаршье зоной, хэдытэйшье хүнүүдэй бүхы эрилтэнүүдтэ таарамжатай,  зохид байха. 

Фото: egov-buryatia.ru/minkult