Соёл уралиг 20 may 2021 710

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда олон жэлдэ ажаллаһан Радна-Нима Базаровай түүхэтэ гэрэл зурагууд

Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын Үндэһэн музейдэ гүн удха шанартай үзэсхэлэн нээгдэбэ

Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ Агын Үндэһэн музейдэ гүн удха шанартай үзэсхэлэн нээгдэбэ. Буряад Уласай соёлой габьяата ажалтан, «Буряад үнэн», «Бурятия» сонинуудта гэрэл зурагшаар олон жэлдэ ажаллаһан Радна-Нима Балданович Базаровай гэрэл зурагууд олоной үзэмжэдэ табигдаба.

Урда-Агаһаа суг һураһан нүхэдынь, Хара-Шэбэрһээ, Урда-Агаһаа, Сахюуртаһаа Римма нүхэрэйнь хани нүхэд, түрэл гаралынь олоороо сугларжа, нюдөө хужарлуулан, гэрэл зурагуудыень һонирхон харабабди. Аха, Бабанта, Хори, Хэжэнгэ, Түнхэн, Захаамин болон бусад Буряадай бүхы аймагуудаар ажалаараа ябаһан Радна-Нима Базаровай гэрэл зурагууд дээрэ нютагаймнай гайхамшаг байгаали, хүнүүдэй һайхан нюур шарай, суглаа хуралдаанууд агшан зуура буулгагдаад, түүхын баримта боложо хадагалагдана. Үзэмжэдэ табигдаһан гэрэл зурагуудые һонирхон харахадамнай, Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» нааданай үедэ буулгаһан гэрэл зурагууд тон ехэ һонирхомоор байгаа. Эрын гурбан нааданһаа буулгаһан зурагуудыень харахада, мэргэжэлтэ гэрэл зурагшын шадамар бэрхээр буулгаһаниинь эли бодо элирнэ.

Радна-Нима Балданович мүнөөшье буулгаһаар ааб даа. Уулзалга дээрэ олон зон үгэ хэлэхэдээ, Радна-Нима Балдановичай наһанайнь нүхэр Римма Дугаровна Санжаева тухай дулаахан үгэнүүдые хэлэнэ һэн. Базаровтанай гэр бүлэ хүн зондо аятайхан хандасатай, хүндэмүүшэ абари зантай, хүнүүдтэ туһалха гэжэ оролдодог, ёһотой буряад зан заншалтай айл юм гээд онсолон хэлэнэ һэн. Арюна, Долгор басагадынь аба эжынгээ заабаряар эрдэмтэнэй харгы шэлэһэнүүд. Психологиин эрдэмэй кандидадууд, багша ажалтайнууд юм. Балдан соёлой ажалда хабаатай газарта хүдэлдэг. Найман зээнэр, ашанар, нэгэ зээнсэр, хүбүүн бэри, хүрьгэ басагадайнгаа дулаахан дүхэриг соо Радна-Нима, Римма Базаровтан жаргалтай аба эжы ажаһуудаг юм даа. Энээнһээ ехэ жаргал юун байхаб!

Автор: Намжилма БАЛЬЖИНИМ​АЕВА