Соёл уралиг 25 may 2021 593

Дуулим Буряадай гургалдай

Хяагтын аймагай Хилганта нютагай арад зон бултаараа сугларжа,  мэдээжэ дуушан Аюша Данзановай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан самбарай нээлгын баяр ёһололдо хабаадалсаба. Байгша ондо тэрэ мэндэ ябаа хадаа 85 хүрэхэ байгаа.

Нютагайнгаа суута хүбүүнэй нэрыень мүнхэлһэн самбар тодхохоһоо гадна һөөг модохонуудые тарибад. Аюша Бимбаевич эдир залуу наһандаа Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищи амжалтатайгаар дүүргэһэн юм. Удаань Киевэй болон Новосибирскын консерваторидо һуража, эрдэмээ дээшэлүүлһэн байха. Буряадтаа мүн Буряадһаа гадуур мэдээжэ дуу хатарай «Байгал» ансабльда дуушанаар хүдэлхэ үедөө, түрэл арадайнгаа соёл уралигтай дэлхэйн арадуудые танилсуулаа. Тэрэ буряад, монгол, ород, украин дуунуудые шадамар бэрхээр гүйсэдхэдэг һэн.

Самбар нээлгын баяр ёһололдо Хяагтын аймагай Мүрөөшэ нютагай сомон дарга Сергей Юрултуев, Арадай Хуралай һунгамал Валерий Цыремпилов, Аюша Данзановай наһанайнь нүхэр Нина Цыренжапова болон «Байгал» театрай ветеранууд хабаадалсажа, мэдээжэ дуушанаа үшөө дахин дулааханаар дурсаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: facebook.com/Найдан Чимбеев