Соёл уралиг 31 may 2021 618

​«Буряад үнэнэй» шогуудһаа: хөөрүү Дагба

Хөөрүү Дагба

Партиин обкомой пропаганда болон агитациин таһагые даагшын орлогшоор манай Захааминай аймагай Дархинтын Д.Б.Шагдуров хүдэлдэг байһан юм. Нютагайнь зон “Хөөрүү Дагба” гэлсэхэ. Үндэр бэетэй, хүнгэн гэшхэдэлтэй энэ хүнэй нюдэн ходо залуугай ошотойгоор гэрэлтэжэ, ялалзажа байдаг бэлэй.

Нэгэтэ редакцида орожо ерээд, сэдьхэлээ дэлгээн хөөрэбэ:

- Битнай наһаараа хоёр нюуртай ябаа хүм. Ажал дээрээ, тушаалайнгаа эрилтээр атеис үзэл дэлгэрүүлжэ, шажан мүргэлэй мүнхаг нүлөөе шүүмжэлжэ ябааб. Бурханда һүзэгшэд буруутан гээшэ гэжэ... Харин үдэшэлэн гэртээ ерээд, бурханайнгаа урда зула бадараажа, һунажа-агшажа байжа мүргэдэг байһан юумэб.

Дагба Бальжановичые бөө угтай, гэбэшье шанар абаагүй далда нюуса бөө байгаа юм гээд нютагаархидынь хэлсэдэг һэн. Нэгэтэ партиин обкомой тус таһагта гомдол-мэдээ оробо ха. Тэдынэй үдэр, тэдыдэ, тэрэ нютагта бөөгэй тахил болохонь, тэндэнь хүрэжэ, энэ ёһолол тогтоохо, хорихо хэрэгтэй гэжэ... Дагба Бальжановичые тиишэнь эльгээбэ. Дахин тиимэ юумэ болохогүйгөөр хэмжээ абаха гэһэн хатуухан даабари үгтэбэ.

Партийна даабари абаашамнай харгыдаа бүтылхэ архи абаад, хүрэхэ газарайнгаа дүтэлхэ тээшэ нилээн барижархиба. Одоошье хүрэжэ, үүдэ нээн ороходонь, гэрээр дүүрэн зон.... Амар сайнаа хэлээд, түлигдэжэ байһан галдань сэхэ ошобо. Тиин пеэшэнэй шэрэмэй улаан бурма сахаригуудые һуга татан абаад, газаашаа гарашаба.

Гайхан гэлыһэн зон хойноһоонь дахаад гараа юм ха. Тэдэ сахаригуудаа саһан дээрэ шэдэжэрхибэ. Ноён Дагбын альгаяа дэлгээн харахадань, яагаашьегүй, угайдхадаа улайгаашьегүй байһан гэхэ. Түлөөлгэтэ хүмнай ондоо нэгэшье үгэ хэлэнгүй, машинадаа һуугаад ябашаһан...

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​