Соёл уралиг 22 jun 2021 460

Буряадай уран зураашан Зорикто Доржиевай үзэсхэлэн Эрхүү хотодо дэлгэгдэхэ

Июниин 26-һаа сентябриин 26 болотор Виктор Бронштейнэй галерейдэ Зорикто Доржиевай «Лесостепь» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ

Анха түрүүшынхиеэ Эрхүү хотодо Виктор Бронштейнэй галерейдэ Буряадай габьяата уран зураашан Зорикто Доржиевай хоринһоо дээшэ зурагууд болон дүрбэн скульптура дэлгэгдэхэ. Эдэ бүтээлнүүд 58-дахи Венецианска биенналиин хэмжээндэ 2019 ондо түрүүшынхиеэ олоной анхаралда дурадхагдаа.

Зорикто Доржиев хадаа Буряад уласай габьяата уран зураашан. Тэрэ бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ гэхэдэ, алдуу болохогүй. Ородой Холбоото Уласай болон хари гүрэнүүдэй музейнүүдтэ болон хубиин суглуулбаринуудта тэрэнэй бүтээлнүүд хадагалагданхай. Тэрэ Алексей Федорченко, Гарик Сукачёв, Сергей Бодров гэгшэдэй фильмүүдтэ костюмуудые бэлдэлсэһэн юм.

Наһанай хизаарлалта 12+

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман