Соёл уралиг 16 jul 2021 584

​Буряад үзэгүүдэй Сагаан толгой

Арадайнгаа аман үгын хошон, оньһон үгэнүүдые, һургаал заабаринуудые, шүлэг, дуунуудай мүрнүүдые хэрэглэн, буряад хэлэнэйнгээ 36 үзэгүүдые һубарюулбаб.

Альган дээрээ үргэһэн аба эжым хайратайл байн...

Баян даа, Буряад түрэл нютагнай, Бархан, Саяан, Мүнхэ-Сарьдагнай.

Вишниин үзэм жэмэсые варени болгоходо, амтатай даа.

Ганса сусал гал болохогүй, ганса хүн айл болохогүй.

Дурланаб, инагни, дурланаб шамдаа, дуулим үдэшые бэлэглыш намдаа...

Ерыт, орыт ёохортоо, ехэ дүхэриг соо хатарая!

Ёоеын холо Ёнгорбой, ёротой, шоротой хонгоодор.

Жэжэ багаараа болохогүй, жааханшье һаа, зөөри сэнтэй.

Заглуугаар шүлэ забарха,  забьяагаар сай һорохо.

Иишэг гутал ябадалда хүнгэн, илдам басаган нюдэндэ урин.

Йод - яра шархада домтой,його - хүнэй тамирта туһатай.

Коля хүбүүнэй тэшүүр* хурдан, какао - бэедэ зөөлэн ундан.

Лимбын аялга сэдьхэл доһолгомо, ламын уншалга зүрхэ дайрама.

Малгайгаа табибал – манайхи, мангараа тараабал – магазинайхи.

Наһан соохи нүхэдһөө найдуулааб гансал шамаяа.

Ой модон үндэртэй, намтартай, олон зон һайтай, муутай.

Өөхэ тоһон соо хүльбэрхэ, өөрын жаргал соо умбаха.

Пүрбэ үбгэн үндэр наһатай, пулаад һайхан сасагтай.

Римбүүшэ ламбагайн захяа сахи, Риихэ үдэрэй аршаан хүртэ!

Сагаалган – манай һайндэр, саг үедөө мандаха болтогой!

Тэнгэридэ мүшэд олон гү, тайгада модод олон гү?

Ушараял хоюулаа гэхэнь гээбы, уулзаашам хажуудам гэхэм гээбы?

Үлтиртэрөө шүлэ гараагүй, үбгэртэрөө ухаа ороогүй.

Фонариин гэрэл харанхыда һайн, фабрика заводууд олондоо һайн.

Халуун амар мэндэеэ хүргөөд ошохоо яагааш?..

Һуу-һууһаар һуудал таргалха, һура-һураһаар ухаан нэмэхэ.

Циркын бүжэгшэдые һайхашаамаар,

Цэдэн клоуниие һонирхомоор.

Чимит аха холо зорёо ха, чемодан шэрээд ябанхай һэн.

Шэмхэхэһээ нэгэ мяхатай, шэбэнэхэһээ нэгэ үгэтэй.

Щорс – партизануудай ударидагша, щётко – шорой тооһо арилгагша.

Харин “съезд”, “подъезд” соо хатуу тэмдэг бэшэгдэдэг юм.

Ургы, харгы, зүгы гээд, Удаанаар “ы” бэшэнэбди.

Арбан табанай һара, арьбан гадартай мяхан.

Эгээл энэ ерэбэл гээд, эжым намаяа хүлеэнэ.

Юрын даруу зангыень юунһээш ехээр сэгнэнхэйб.

Ягаахан сэсэгээр бүрхөөгдэнхэй, яагаашье гоёб даа, нютагнай!

___________

тэшүүр* - коньки