Соёл уралиг 11 aug 2021 391

​Оперын одон - Буряадта

© фото: Буряад драмын театр

Дэлхэйн оперын одон Любовь Казарновская Буряад Улас морилбо. Энэ удаа суута дуушан 280 жэлээ угтажа байһан Тамчиин дасан дэмжэхэ хүсэлтэй Буряадта бууба. Любовь Казарновская Буряадта түрүүшынхиеэ бэшэ юм. Тоглолтонуудыень ажаһуугшад нэгэтэ бэшэ хаража хужарлаһан гээшэ.

Тэрэ ерэхэ бүхэндөө Ивалгын дасан заабол хүрэдэг, гадна соёлой талаар эмхи зургаануудые алад гарадаггүй. Мүнөө ерэхэдээ, дуушан 4 үдэрэй туршада Сэлэнгын аймагта “Сэлэнгэ” дуунай клип буулгабарида оролсоо, Буряад драмын театрай ажал хэрэгүүдээр һонирхоо, Буряадай музей орожо хараа.

“Буряадай газар дэбисхэр, байгаалинь, арадай соёл урлал, түүхэ ямаршье шажан мүргэлтэй зоной һонирхол татаха аргатай. Энэ талаар ажал заабол ябуулхаб”, - гэжэ Любовь Казарновская мэдүүлээ.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ

Фото: Буряад драмын театр