Соёл уралиг 13 oct 2021 675

​Буряадай оперо болон баледэй театр шэнэ хүтэлбэрилэгшэтэй болобо

© фото: Буряадай оперо болон баледэй театр

Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театр шэнэ хүтэлбэрилэгшэтэй болобо. Энээн тухай Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева эндэ һая театрта үнгэргэгдэһэн пресс- конференци дээрэ мэдүүлбэ. Театрай шэнэ захиралаар Үбэр Байгалай хизаарай соёлой сайдай орлогшоор хүдэлжэ байһан Дмитрий Дылыков томилогдобо. Байгша оной октябриин 8-һаа тэрэ театрай захиралай тушаал эзэлжэ, урдаа табигдаһан уялгануудаа дүүргэжэ эхилээ. 

Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаевагай тэмдэглэһээр, Эржена Жамбаловагай хүтэлбэри доро театрай ажаябуулга урагшатай байгааолон залуу мэргэжэлтэд ажалда ороо. Эржена Зугдаровнагай эдэбхи үүсхэлээр «Князь Игорь» оперо найруулан табихын тулада 13 сая түхэригэй грантда зүжэгшэд хүртөө, 2019 ондо «Золотая маска» гэһэн шанда хүртэхын түлөө конкурсдо һайн сэгнэлтэ абаа. Шэнэ захирал Дмитрий Дылыковтэ Эржена Жамбалова амжалта хүсэбэ. 

Дмитрий Артамонович Дылыков Хяагтын аймагай Худара-Сомон һууринда 1989 ондо түрэһэн юм. 2011 ондо Санкт-Петербургын гүрэнэй театральна урлалай академи түгэсхэжэ, Буряад театрта ажалайнгаа намтар эхилһэн юм. Буряад Уласай Соёлой яаманда, Буряадай гүрэнэй циркдэ Дмитрий Дылыков амжалтатай хүдэлөө. 

Фото: Буряадай оперо болон баледэй театр