Соёл уралиг 9 nov 2021 446

​Буряад Уласта Дондок Улзытуевай шүлэгүүдые ород хэлэндэ оршуулха талаар мүрысөөн соносхогдобо

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Байгша ондо ХХ зуун жэлэй эгээл бэлигтэй ирагуу найрагшадай нэгэн болохо Дондок Улзытуевай түрэһөөр 85 жэлэй ой тэмдэглэгдэхэ. Энэ үдэртэ дашарамдуулан, Буряад Уласай соёлой яаман болон Үндэһэтэнэй номой сан Дондок Улзытуевай шүлэгүүдые ород хэлэндэ оршуулха талаар мүрысөө соносхобо.16-тайһаа дээшэ наһатай хүнүүд мүрысөөндэ хабаадаха аргатай. Тиихэдэ хабаадагша бүхэн нэгэл шүлэгэй оршуулга дурадхаха болоно.

- Мүрысөөнэй ашаар Дондок Улзытуевай зохёолнуудые дэлгэрүүлхэ, буряад классигуудай зохёолнуудые оршуулгын талаар орёо асуудалнуудта, тиихэдэ ород болон буряад хэлэнүүдэй хоорондохи харилсаанда туһа хүргэхэ талаар анхарал хандуулагдана, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Солма Дагаева хэлэбэ.

Илагшадые шагналгын баяр ёһолол 2021 оной декабриин 10-да Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда үнгэргэгдэхэ. Түрүүшын һуурида - 5 000 түхэриг, хоёрдохи һуурида – 3000 түхэриг, гурбадахи һуурида 2 000 түхэриг болон хүндэлэлэй грамотанууд барюулагдаха.

[email protected] гэһэн сахим хаягаар ноябриин 30 болотор оршуулгануудаа эльгээхэ хэрэгтэй.

Мүрысөөнэй дүримүүдтэй болон оршуулагдаха шүлэгүүдтэй эндэ танилсажа болоно.

Источник: Буряад Уласай соёлой яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман