Соёл уралиг 9 dec 2021 491

Номой сангай заһабарилга дүүрэхэ тээшээ

Үндэhэтэнэй номой сангай hэльбэн шэнэлэлгын ажал дүүрэхэ тээшээ болонхой. Хэр зэргэ ажал хэрэг бүтэнэб гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо сэгнээ.

 

“1200 hуури, шэнэ телелифт, номуудые хадагалха томо газар гэхэ  мэтэ шэнэ байдал  Үндэhэтэнэй номой санда зохёогдожо байна.   Барилга  түсэбэй ёhоор хэгдэнэ, тиигэжэ декабриин 25-аар ажал дууhан дүүрэхэ ёhотой”, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо  Евгений Луковников тэмдэглэнэ hэн.

Барилгашадай хэлэhээр, 60 жэлэй байшаниие hэльбэн шэнэлхэ ажал тон хүндэ, мүн харюусалгатай байгаа. Барилгын дүүрэхэдэ, уншагшад ба эндэхи хүдэлмэрилэгшэд шэнэ байдал  үндэрөөр сэгнэхэл байха. “Хананууд композитна панелеэр баригданхай, тэрэ галда шатадаггүй 2 миллиметрэй булад  болоно”, - гэжэ барилгын прораб  Дмитрий Пензин хөөрэбэ.  “Уншагшадта бэлэн арга хараалагдана, хуу юумэн  автоматизированнэ байха. Иимэ аргын һайгаар хүн зоной ээлжээн  байхагүй, уншагшад захиhан номоо удаан бэдэржэ хүлеэхэгүй”, - гэжэ Буряадай  Засагай газарай барилгын хүтэлбэриин дарга Анатолий Урбанов хэлэбэ. Һануулан хэлэхэдэ, Үндэhэтэнэй номой сангай hэльбэн шэнэлэлгын ажал 2019 ондо эхилээ юм.  Энэ хэрэгтэ  холбоото уласай болон уласай hангуудһаа 600   сая түхэриг гаргашалагданхай.

 

Фото: Эрдэни Раднаев