Соёл уралиг 21 jan 2022 894

"Үльгэрэй орон"- Москвада

Агын 1-дэхи дунда һургуулиин уян нугархай хатаршад Москва хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын конкурснуудта хабаадажа, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

Шэнэ жэлэй амаралтын үдэрнүүдтэ хатарай бүлгэмэй гэшүүд Москва ошожо, конкурсын хоёр номинацида хабаадаа. «Новогодняя Москва» гэһэн түрүүшын номинацида эдир хатаршад тайзан дээрэ гаража, эртэ урда сагһаа хойшо элинсэг хулинсагуудайнгаа дамжуулһан һайхан һургаал, заабари, ёһо заншал, наадануудые, мүн арадайнгаа хубсаһа, шэмэг зүүдхэлнүүдые шадамар бэрхээр харуулжа шадаа. Гадна түрэл хэлэеэ түүрээн магтажа, жюриин гэшүүдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ. Тиигэжэ тэдэ түрүүшын шатын лауреадай дипломоор шагнагдаһан байна. Харин «Все мечты сбываются» гэжэ номинацида 2-дохи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Уласхоорондын конкурсын эрилтэ шанга байгаа, тиигэбэшье бүлгэмэй гэшүүд талаан бэлигээ олоной урда бэрхээр харуулжа шадаа бшуу.

«Үльгэрэй орон» гэһэн хатарай бүлгэм 2014 ондо байгуулагдаһан. Тэрэниие Светлана Юндунова хүтэлбэрилдэг юм. Ансамблиин гэшүүд олон харалга мүрысөөнүүдтэ эдэбхитэй хабаадажа, нэгэтэ бэшэ үндэр хайра шангуудта хүртэһэн. Гараад байгаа 2022 ондо үнгэргэгдэхэ «Оюун бэлигээ - Ага нютагтаа» гэһэн заншалта болоһон конкурсдо бүлгэмэйхид бэлдээ.

Автор: Людмила Болотова

Фото: Светлана Юндуновагай дурадхаһан гэрэл зураг