Соёл уралиг 18 feb 2022 1181

Шэнэ магтаал мүндэлбэ

Агын Буряадай тойрогто мэргэн һур харбагшадай гимн мүндэлбэ. Тойрогой Һур харбаанай эблэлэй түрүүлэгшэ Цыренжаб Мункожаргалов өөһэдын магтаалтай болохо һанамжа оруулһан байна. Энэ үүсхэлыень тамиршад ехэ дэмжээ юм.

© фото: Дугарма Батоболотовагай дурадхаһан гэрэл зураг

– Ирагуу найрагша Дугарма Батоболотоватай, хүгжэм найруулагша Бато Бальжинимаевтай магтаал бэшэхэ тухай хэлсээ һэмди. Тиигэжэ манай нютагай зохёохы ажалшадай хүсөөр “Харбаашадай магтаал” мүндэлбэ. Хүнүүд һанамжа дурадхалаа оруулаа, манай сайт дээрэшье шэнэ гимн тухай хөөрэлдөөн болоо,– гэжэ Цыренжаб Мункожаргалов хөөрэнэ.

Ирагуу найрагша Дугарма Батоболотовагай хэлэһээр, магтаалай үгэнүүд бэлээр бэшэгдээгүй. Нэгэдэхи бадаг соо Буряадай һур харбаанай түүхэ тухай хэлэгдэнэ, хоёрдохинь – ном годли хэдэг уран дархашуулда зорюулагдана. Харин гурбадахи, һүүлшын бадаг соо, өөһэдынгөө арадые болон тоонто нютагаа суурхуулжа байһан мэргэшүүл тухай хэлэгдэнэ.

 – Дуунай үгэ бэшэхэдэ, шүлэг зохёожо байхаһаа ондоо. Эндэ гүнзэгы мэдэсэ хэрэгтэй. Тиимэһээ һур харбаан тухай материал үзэжэ эхилһэн байнаб. “Зэдэлээтэ годлинууд” гэжэ ном арадай дархан Чингис Бабуев намда асаржа үгөө. Энэ ном намда ехэ туһа болоо, – гэжэ Дугарма Батоболотова хэлэнэ.

 Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Бато Бальжинимаев хүгжэмыень найруулаа. Аранжировщик Константин Митупов баһал хубитаяа энэ магтаалда оруулаа, «Дали Тэ» театрай дуушан Доржо Болотов уянгатуулан гүйсэдхэбэ.

 – Энэ һайхан магтаал болоо гэжэ һананаб. Һур харбагшадай дуратай дуун болохо байха. Магтаал зэдэлжэ, һур харбагшадта хүсэ шадал үгэжэ, урма баяр асаржа байг лэ, – гэжэ хүгжэм найруулагша Бато Бальжинимаев үреэл табиба.

 Харбаашанда магтаал

 Үгэнь Д. Батоболотовагай, Хүгжэмынь Б. Бальжинимаевай

Эхэ эсэгэ гарбалай

 Эгээл нангин сахюусан:

Эбэр номо эршэлһэн

Эрын наадан - һур харбаан.

Дабталга:

 Хатуу хүбшэ татагдаа,

Хурдан һурша ханхинаа.

 Дуулаа жэгүүртэ годлинууд,

Дуудаа һуршанда соло.

 

 Уран нарин дарханай

 Ухаан гарай бүтээл даа.

Урда холын түүхэтэй

Ульгам жороо номон даа.

 Дабталга

 Мэргэн хүбүүд, басагад

Мүнхэ дэлхэйн үндэртэ

 Агуу Буряад арадай

Алдар нэрэ суурхуулаа. 

Дабталга.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Дугарма Батоболотовагай дурадхаһан гэрэл зураг