Соёл уралиг 31 mar 2022 822

Зүжэгшэдтэ- шагналнууд

Байгша оной мартын 27-до Уласхоорондын театрай үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ.

Буряадай зүжэгшэдэй нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Дмитрий Панков Ородой Холбоото Уласай Зүжэгшэдэй холбооной амаршалгаар тус хэмжээ ябуулга нээбэ.  Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй Ород драмын театрай тайзан дээрэһээ зүжэгшэдые мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь амаршалжа, шагналнуудые  барюулгын ёһололдо хабаадаа.

-Театр манай ажабайдалда ехэ нүлөө үзүүлдэг. Арад зоной зүрхэ сэдьхэл доһолгоохо шадалтай һалбарида урагшаа һанаатай, талаан бэлигтэй, шэлэһэн мэргэжэлдээ үнэн сэхэ  зүжэгшэд олон.  Танай зүжэгүүдые, тоглолтонуудые хаража амардагбди, баярладагбди, хүмүүжэлэй, эрдэм мэдэсын талаар ехэ юумэ ойлгожо абадагбди. Манай гүрэн дотор тогтоһон хэсүү байдалые дабажа гараха хэрэгтэ танай үүргэ ехэ, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Уласхоорондын театрай үдэр зүжэгшэд бэе бэеэ амаршалхаһаа гадна гүрэн түрын зүгһөө шагналнуудта  хүртэбэ.

Ородой Холбоото Уласай арадай артист Михаил Елбоновто  Буряад Уласай Гүрэнэй преми, «За заслуги перед Республикой Бурятия» медаль барюулагдаа. Энэл медаляар Ородой Холбоото Уласай арадай артист Людмила Дугарова, Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Чингис Гуруев гэгшэд шагнагдаа юм. «Буряад Уласай арадай артист» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүүхэлдэйн  «Үльгэр» театрай зүжэгшэд Даши Рабданов болон Дымбрыл Улзутуев хүртэһэн байха юм.

«ЛИДЕР КУЛЬТУРЫ - 2021» гэһэн хүндэтэ нэрэ СССР-эй арадай артист Г.Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театрай концертмейстер Елена Березовскаяда, энэл театрай баледэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Баярта Дамбаевта, Ород драмын театрай зүжэгшэн Елизавета Сурановада, Буряад театрай найруулагша Олег Юмовта олгогдоо.

Мэргэжэлтэ һайндэрэй үедэ Буряадай зүжэгшэдэй нэгэдэл «Браво-2022» конкурсын дүнгүүдые согсолжо, эрхимүүдые тодоруулаа. Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай найруулан табиһан «ПОЮЩАЯ РЕПКА» зүжэг нэгэдэлэй тусхай шанда хүртэбэ. Режиссёрынь - Эрдэни Жалцанов.

Шан барюулгын ёһолол тоглолтоор шэмэглэгдээ.  

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа