Соёл уралиг 14 apr 2022 1417

Ирагуу найрагшын һайндэр

Кабанскын аймагай Корсаково нютагта Россиин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Пушкинай Хүндэлэлэй Тэмдэгээр, Муса Джалилиин медаляар шагнагдаhан Буряад Уласай элитэ уран шүлэгшэн, хүгжэм зохёогшо, дуушан Елизавета Бильтриковагай зохёохы ажалай 20 жэлэй ойн баярта дашарамдуулhан баярта үдэшэ үнгэргэгдэбэ.      

© фото: Баярма Баторовагай дурадхаһан гэрэл зураг

«Байгалай уянгата аялганууд» гэжэ үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэhэн hайндэрэй хэмжээндэ ирагуу найрагшын нютагаархид олоороо сугларжа, гүн сэдьхэлhээ амаршалаад, шүлэгүүдыень уншажа, дуунуудыень гүйсэдхɵɵ. Ёhото уран үгын, уянгата дуунуудай hайндэр болоhон байна.    

Оюун бэлигэйнгээ элшэ хүсɵɵр тоонто  нютагайнгаа, түрэл арадайнгаа, Байгал далайнгаа солые дуудажа, хаа-хаанагүй суурхуулжа ябаhан элитэ ирагуу найрагшадаа нютагай толгойлогшо Л.С. Сониев сэдьхэлэй дулаахан үгэнүүдые зорюулан амаршалаад, баярые хүргэбэ.  

Саашадаа бүгэдэ зон hууриhаа бодожо, Е.Бильтриковагай үгэ хүгжэмыень зохёоhон, Корсаково нютагай гимн болоhон дууе гүйсэдхɵɵ.

Алдар суута уран шүлэгшэн, хүгжэм зохёогшо уяран байжа, түрэhэн нютагтаа үнгэрhэн алтан хаhынгаа дурсалгануудтай хубаалдаа, шүлэг дуунуудаа бэлэглээ. Мүн хэблэлдэ бэлдэгдэжэ байhан шэнэ номтоёо танилсуулhан байна.

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной зүгhɵɵ Елизавета Михайловнае арадай поэт Нина Артугаева халуунаар амаршалаад, hайхан үреэлэй үгэнүүдые зорюулба. 

Баярма Баторова

Фото: Баярма Баторовагай дурадхаһан гэрэл зураг