Соёл уралиг 24 apr 2022 826

Боди сэдьхэл түрүүлдэг Борьёомни... Уншагшадаймнай туршалгануудһаа

     Н.В.Мосорова Зэдын аймагай Борьёо нютагта 1964 ондо түрэһэн намтартай. Инзагатын дунда һургуули дүүргээ.
    Наранзаяа Улаан-Үдын соёл-гэгээрэлэй училищи 1985 түгэсэһэн.  Шүлэг, дуунда анханһаа дуратай. Уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр хүдөөгэй соёлой байшангуудта хүдэлһэн юм.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

     Мүнөө Наранзаяа Мохоровагай уран үгын туршалгануудые толилхомнай.

 

Наранзаяа Мосорова

Уулзалга

Арюухан Этигэл Хамба ламын сургаал

Ажаглан, анхаран ухаан сэдьхэлдээ

Хадуунаб,

Адис, буян хүртэжэ,

Арга шадал абанаб.

Ялас гэрэлтэ туяа нюдэниинь

Ямар ехэ бодол түрүүлнэб,

Яаруу ябадал номгоруулжа,

Яндан һанаа сэбэрлэнэ.

Золгожо ерэхэ ушартам

Зөөлэн намжаа Бимба лама

Зулын тоһо бадаруулжа,

Замай харгы заһаба.

Мүнхэ зула бадарна –

Ябаһан харгы харагдана.

Буряад-монгол угсаатан

Мүнхэ байхань болтогой!

 

ОТОШО БУРХАН

Сарын найманай үдэр

Сагаан сэдьхэл түрэнэ,

Сагай ошохо бури

Сэбэр бодолнууд түрэнэ.

Бурхан багшын сургаал

Буян хэшэг асарна,

Боди сэдьхэл һэргэжэ,

Бадма сэсэг үндынэ.

Юртэмсэ дэлхэйн амитад

Юрын жаргал үзэг лэ,

Отошо бурхан морилжо

Ото элүүр байдал мүнхэрэг лэ!

 

МОНГОЛ  УГСААТАН

Наран мэтэ заяатай,

Наран мэтэ шадалтай,

Наран мэтэ арюухан

Наһан хүнэй      мүндэлэг лэ.

Сара мэтэ сагаахан,

Сара мэтэ сэбэрхэн,

Сара мэтэ монсогорхон

Сэдьхэл хүнэй сэнгэг лэ.

Тэнгэриин долоон Бурхадтай

Тэнгэриин тэнюун сэлмэг шарайтай

Түрын Монгол угсаатанай

Тамгын шэди мүнхэрэг лэ!

МИНИИ   АБА

Найдал ехэтэй абамни

Наян наһанай дабаан дээрэ

Наартай һайхан заншалаа

Намдаа зорюулан үршөөгыт.

Наартай үндэр абамни

Намайгаа ерэхы хүлеэгыт,

Наадаха үшөө үдэрнүүд

Намтай байхал найданаб.

Нангин нарин шарайтай,

Наян таба наһатай,

Намда ехэ дуратай

Нүхэр минии абамни.

Нарай байха  үедэм

Намай таалан бөөмэйлһэн,

Нэгэдэхи ангиин байхадам,

Намдаа шатар наадуулһан.

Наранай туяа харахадаа,

Намжаа байдал юрөөнэб.

Наһанай нэмэхэ бүридэ

Найдал жаргал хүсэнэб.

Үбгэн болоһон абамни

Үүрэй сайхы олон угтыт,

Үндэр наһатай абамни

Үбэлэй ерэхы хүлеэгыт.

Үндэр тэнгэриин Баабайда

Үнэр баяр хүргэнэб,

Үбгэн малаан абадаа

Үринь гэжэ дохиноб.

 

ХАБАР

Хабарай үүдэн тайлдажа,

Шэхэндэм һалхин шэбэгэнэнэ,

Шажанай хүрдэ эрьюулжэ,

Хара муугаа нимгэрүүлэе.

Сагай уларил дулааржа,

Сонходом хабар шагаана,

Сагаа алхаад ерэхэдээ,

Сугтаа угтан байхабди.

Сагаан эдеэгээ бэлдэжэ,

Сагтаа айлшадаа золгохобди,

Соносхон юрөөл тогтоожо

Сэдьхэл дүүрэн баясахабди.

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Фото: Гэр бүлын архивһаа