Соёл уралиг 29 apr 2022 1453

Сагтаа таарамаар хүдэлнэ

Үнгэрһэн 2021 ондо Ахын аймагай түбэй номой сан заһабарилагдажа, дэргэдэнь  шэнэ модельнэ номой сан үүдэеэ сэлиһэн байна. Даагшань Светлана Цыремпилова сагай эрилтэдэ таарамаар хүдэлжэ, эрхимүүдэй тоодо ороо. Тиигэжэ эдэ үдэрнүүдтэ Москва хотодо эмхидхэгдэһэн бүхэроссиин хуралдаанда тэрэ хабаадаба.  

“Открытая культура” гэһэн хуралдаанда хабаадагшад тусхай урилдаанда оролсожо, шэлэн абтагдаа. Эрхимүүдэй дунда - Светлана Цыремпилова. Тэрэ  Ород гүрэнэй ниислэлдэ Буряад Уласаа түлөөлхэ эрхэдэ хүртөө.

- Өөрлиг һууриндамнай 2021 оной шэнэ номой сан нээгдэһэн байна. Тиимэһээ сагтаа таарамаар хүдэлхэ гэжэ оролдонобди. Энэ талаар тус форум ехэ туһатай байгаа гээд һанагдана. Соёлой һалбариин хүдэлмэрилэгшэд хуралдаанай талмай дээрэ бэе бэетэеэ харилсажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Мүнөө сагта хайшан гээд хүдэлхэб гэжэ ехэхэн мэдэсэ абааб. Залуу халаантай, үндэр наһатайшуултай шэнэ гуримаар хүдэлхэ, түсэлнүүдые зохёохо тухай һуралсалаа номойнгоо санда бүри эршэтэйгээр заал һаа хэрэглэхэб, - гэжэ Светлана Леонидовна мэдүүлнэ.

Хуушарһан номой сангай байшан соо заһабарилга хэгдэһэн байна. Энэ хэрэгтэ аймагай һан жасаһаа 2 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа һэн. Иигэжэ шэнэ модельнэ номой сан байгуулха арга боломжо үгтөө. “Соёл” гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар 10 сая түхэриг дамжуулагдажа, номой сан оньһожоруулагдаа. Аяар холын Өөрлигһөө электрон аргаар гүрэн доторой томо-томо номой сангуудта орохо, жасануудтань хадагалаатай абдарнуудые хараха арга олгогдоо. Элдэб хэмжээ ябуулга үнгэргэлгэдэ туһатай оньһон хэрэгсэлнүүд шэнэлэгдээ.  

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: "Аха" сониной архивһаа