Соёл уралиг 4 may 2022 794

Алтаргана нааданай үдэрнүүд гаргагдаба

Бүгэдэ Буряадай «Алтаргана» нааданай үдэрнүүд гараба

© фото: mkzk.75.ru


Бүгэдэ Буряадай ХIV «Алтаргана» наадан июлиин 22-hоо 24 болотор Үбэр Байгалай хизаарта үнгэргэхэ гэһэн шиидхэбэри эмхидхэлэй хороон абаба.

- Нааданай мүрысөөнүүдтэ хабаадаха спортсменүүдэй тоо 1032 хүрэтэр үсөөн болгогдоо. Эдэ табан янзын спортын зүйлөөр мүрысэхэ:  «Бүхэ барилдаан», «Һур харбаан», «Мори уридаан», «Шатар», «Һээр шаалга», - гээд Агын Буряадай тойрогой захиргаанай толгойлогшо Буянто Батомункуев хэлэнэ.

Агын Буряадай тойрогой захиргаанай толгойлогшо Буянто Батомункуевэй хэлэhээр, энэ жэл нааданай уран hайханай конкурснуудта эртүүр хараалагдаhанай 2000  хабаадагшадhаа оройдоо 660 хун ерэхэ. 

Буряад Уласай делегаци соо уран hайханай коллективууд, спортсменүүд, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд орохо.

2020, 2021 онуудта хүндэ эпидемиологическа байдалhаа боложо хойшолуулагдаа гээд hануулая. 

Фото: mkzk.75.ru