Соёл уралиг 4 may 2022 1205

Хүгжэмшэнэй тоглолто

Байгша оной  апрелиин 26-да Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Оперо  болон баледэй театрай тайзан дээрэ Ород Уласай, Буряад Уласай мэдээжэ хүгжэмшэн  Виктор Усовичой түрэhэн үдэртэнь дашарамдуулhан  тоглолто үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэбэ. Тоглолтын 1-дэхи хэһэг   Буряадай арадай артист  Билигма Ринчиновагай дуулаhан дуунуудhаа бүридѳѳ.  Виктор Алексеевич Усовичой 1973 ондо, үшөө Ураалай консерваториин оюутан байгаад бэшэһэн, һүүлэй үеын,  vIII зуун жэлэй Хитадай агууехэ шүлэгшэд Ли Бо Ду Фу хоёрой зохёолнууд дээрэ бэшэhэн камерна бүтээлнүүдынь энэ үдэшэ зэдэлээ.  

© фото: Билигма Ринчиновагай дурадхаһан гэрэл зураг

Хүгжэмшэн  зүүн зүгэй гүн ухаан, соёлоор hонирходог, шудалдаг хүн юм. Дуунуудынь камерна, хүнгэн хүгжэмэй бүтээлнүүд гэжэ буряадта оршуулагдадагшье hаа,  удхаараа ехэ гүнзэгы, дуулахада, ехэ орёо. Тиимэһээ шанга баян хоолойтой, зүүн зүгэй гүн ухаае ойлгодог дуушан хэрэгтэй байгаа. Элитэ композитор  тоглолтодоо дуушаниие шэлэхэдээ,  бүхы талаhаань хаража, үзэжэ, бодожо,  Билигма Ринчиновае уриһан байха юм.

Билигма Ринчинова энэ бэлэн бэшэ үүргэ амжалтатайгаар дүүргэжэ шадаа. Харагшадай зүгһөө баглаа сэсэгүүд, тэдэнэй  нэрьемэ альга ташалган энээниие гэршэлээ.  Оперын элитэ  дуушан Билигма Ринчиновагай талаан бэлигынь энэ үдэшэ шэнэ талаhаа толорон тодорбо гээшэ.

Фото: Билигма Ринчиновагай дурадхаһан гэрэл зураг