Соёл уралиг 6 may 2022 575

​Үни хүлеэгдэhэн «321-ая Сибирская» гэhэн кино YouTube дээрэ

© фото: kino-teatr.ru

Киногой автор Солбон Лыгденов Илалтын hайндэртэ олониитын анхаралда YouTube дээрэ табигдаха гэжэ дуулгаба. Түрүүшын хубинь гараха гэжэ тэмдэглэхээр.

- Майн 9-дэ, Агуу Илалтын баатарнуудай мүнхэ дурасхаалда зорюулан, «321-ая Сибирская» гэhэн киногой анха түрүүшын фильм «Братья» олоной харалгада табихамнай,- гэжэ режиссер ниигэмэй суулжээндэ бэшэбэ.

Киногой голь хубинь – «321-ая Сибирская. Красные небеса» - 2023 оной эхиндэ, Сталинградай байлдаанда илалта туйлаhаар 80 жэлэй ойдо зорюулан олоной анхаралда гараха.

- Ажаламнай ехэ. Түүхэтэ кино буулгахада ехэ хүндэ, манай харагшад ойлгожо, дэмжэхэ гэжэ найданабди, - гэжэ Солбон Лыгденов онсолон тэмдэглэнэ.

Фото: kino-teatr.ru