Соёл уралиг 8 jun 2022 494

Буряад театрай зүжэг монгол харагшадта һайшаагдаба

Зүжэгэй гол герой полковник Борсоев болоно.

© фото: Буряад театрай хэблэлэй албан

Монгол орондо эдэ үдэрнүүдтэ үнгэржэ байһан «Гэгээн муза» гэһэн театрай уласхоорондын фестивалиин хэмжээндэ «Полковник бэшэнэ» гэжэ Олег Юмовай найруулһан зүжэг харуулагдаба. Буряад сэрэгшэ, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай геройн түүхэ намтар монгол харагшадай зүрхэ сэдьхэл хүдэлгөө.  

- Зүжэгэй һүүлээр харагшад тараха дурагүй болоод, альгаа ташажа, дахин-дахин баяр хүргэжэл байгаа. Зүжэгшэдтэймнай харилсаха, гэрэл зурагта орохо дуратай зоншье бии һэн. Ород хэлэ һайн мэдэдэг Монголой сэхээтэд - манай гүрэндэ дээдэ һургуули дүүргэһэн эрдэмтэд, театрай урлал шэнжэлдэг түрүү мэргэжэлтэд – зүжэгыемнай олоороо үзөө. Мүн театрай дээдэ һургуулида һуража байһан оюутад Санкт-Петербургын зүжэгэй һургуули дүүргэгшэдэй наадахые хараха гэжэ зорижо ерээ. Совесткэ Союзай Герой, буряад-монгол яһанай Владимир Борсоевой дүрэ ялас гэмээр бэелүүлһэн Солбон Ендоновые удаан тайзанһаа табяагүй, - гэжэ Буряад театрай захирал Цыпилма Очирова хөөрэнэ.        

Энэ зүжэг анха түрүүн телевизионно түхэлөөр бүтээгдэһэн юм. Владимир Борсоевой үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд дээрэ үндэһэлэн, Буряад театрай табиһан теле-зүжэг 2020 оной намар АТВ субагаар гараа һэн. Удаань СССР-эй Геройн түрэһөөр 115 жэлэй ойдо зорюулжа, найруулагша Олег Юмов ба хүгжэмэй зохёолшо Сойжин Жамбалова «Полковник бэшэнэ» гэһэн моно-зүжэг тайзан дээрэ бэелүүлэн табиһан байна.    

Владимир Бузинаевич Борсоев – Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадаһан гвардиин полковник. Дайнда ябахадаа, дэбтэр соогоо үдэр бүриин тэмдэглэлнүүдые хэһэн үсөөн сэрэгшэдэй нэгэн юм. Түрүүшынь тэмдэглэл 1941 оной июлиин 10-да, харин һүүлшынхинь 1945 оной мартын 7-до хэгдэһэн байна.  

Фото: Буряад театрай хэблэлэй албан