Соёл уралиг 15 jun 2022 519

Хүүхэлдэйн театр анхан ямар байһан бэ гэжэ элирүүлэгдэбэ

«Үльгэр» театрай байшан бүримүһэн заһабарилагдажа байнхай.

© фото: Буряадай Капитальна барилгын хүтэлбэриин хэблэлэй албан

Ханынь шабар шабалтын хобхологдоходо, түүхэтэ байшанай анханай түхэл шарай элиржэ гараба. Тиигэжэ газааһаань хирпиисээр бүригдэһэн, сонхонуудайнь дээгүүр мүн лэ хирпиисээр бүхөөгтүүлжэ гоёогдоһон байгаа бшуу.   

Бидэ барилгын яамантай хамтаржа, тус байшанай анханай түхэл шэнжэ һэргээхэ зорилготойбди, - гэжэ Буряадай Капитальна барилгын хүтэлбэриин хэблэлэй албанай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Дотороо хүүхэлдэйн театрһаа гадна, Буряадай Байгаалиин музей түбхинүүлһэн тус байшан соёлой нөөсэ баялигай тобъёгто бүридхэгдэһэн юм. Тэрэ 1917 ондо баригдаһан аад, зуун жэл болоод, досоонь орохонь аюултай гэжэ тоологдожо хаагдаһан байна. Харин заһабарилагдаһанайнгаа удаа гансал «Үльгэр» театрай байшан болохо ёһотой. Тиигэжэ нэгэ доро 200-гаад хүн зүжэг хараха аргатай байха юм ха.

Буряадай Байгаалиин музейн байһан талань түүхэтэ хүшөө гэжэ тодорхойлогдоһон ушарһаа һэргээлгэдэ орохо. Харин нүгөө талань шэнээр баригдаха.

«Үльгэр» театрай хуушан байшан һэльбэн шэнэлхэ хэрэг «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ ябуулагдана. Хамта дээрээ 1 миллиард тухай түхэригэй ажал хэгдэжэ, 2024 ондо тушаагдахаар түсэблэгдэнэ.    

Фото: Буряадай Капитальна барилгын хүтэлбэриин хэблэлэй албан