Соёл уралиг 22 jun 2022 1236

«Мориной соло» гэһэн мүрысөөн Буряад ороной Ахын аймагта үнгэргэгдэбэ

Тус мүрысөөн орос-монгол хилэ шадархи аймагуудай «Эб модоной наадан-2022» гэһэн уласхоорондын һайндэрэй хэмжээндэ эмхидхэгдээ.

© фото: Ахын аймагай захиргаан

Хоёр гүрэнэй арадуудай эб найрамдал батажуулха зорилготойгоор Буряад ба Монгол оронуудай гурбан аймаг жэл бүри тус һайндэр үнгэргэдэг юм.   

«Эб модоной наадан» 14-дэхи удаа эмхидхэгдэжэ байна. Буряадай Ахын, Түнхэнэй гү, али Монголой Хүбсэгэл аймаг ээлжэлэн энэ наада угтажа абадаг юм. Энэ жэлэй һайндэр өөрын нюдөөр хараха азатай байбаб, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хөөрэнэ.  

Тус һайндэрэй уряа доро эмхидхэгдэһэн «Мориной соло» гэһэн мүрысөөндэ арадай дуушан Дамба Хумаев эгээл эрхим гэжэ элирбэ. Агта хүлэгөө магтан дуулахадань, тэрэнь нюдэнһөө нулимса гүйлгэжэ, олоной гайхал түрүүлхэһээ гадна, эзэнэйнгээ бэлиг түгэлдэр байһые гэршэлээ.  

Мориндоо соло дуудаха гээшэ буряад арадай урданай заншал юм. Холын аянһаа бусахадаа, буряад-монгол зон хүлэг мориндоо баяр хүргэжэ, айраг дуһаадаг, мүн соло дуудадаг байһан юм.

Фото: Ахын аймагай захиргаан