Соёл уралиг 10 aug 2022 835

Абхазида эрхимлэһэн «Аялга»

Улаан-Үдын 54-дэхи дунда һургуулиин уран һайханай «Аялга» бүлгэм зунай дунда нарата һарын хуушаар Кавказда үнгэрһэн арадуудай үндэһэн «Алтын Майдан - Абхази» гэһэн уласхоорондын нааданда амжалтатайгаар хабаадаа.

Энэ наадан арадууд хоорондын харилсаа үргэдхэхэ зорилготойгоор 2009 ондо байгуулагдаһан уласхоорондын соёл гэгээрэлэй Бисер Кировэй нэрэмжэтэ түлэбэй нэгэ һалбари юм.  Евразиин арадуудай Ассамблейн гэшүүн, Уласхоорондын сэдхүүлшэдэй федерациин гэшүүн, Татарстан Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Гамира Гадель­шина энэ түлэбые үүсхэн байгуу­лаад, мүнөө болотор хүтэлбэрилнэ. Үндэһэн соёлой харилсаануу­дые үргэдхэжэ, шажан мүргэлэй илгаагүйгөөр арадуудай хоорондохи һанал нэгэдүүлжэ, бэе бэедэнь най­дал түрүүлхэ гэһэн гол зорилго улас­хоорондын энэ наадан урдаа табина.

Энэ ехэ найр нааданда яажа хабаадаһанаа Буряад Уласые түлөөлһэн “Аялга” бүлгэмэй гэшүүн Сэрэгма ШОЙЖИЛОЕВА манай сур­балжалагшада хөөрэжэ үгөө.

Найр наадан Абхази Уласай ниислэл хото Сухумда һүр жабхалан­тай нээлгээр эхилээ. Эндэ Россиин 21 можо хизаарнуудһаа арадуудай аман зохёолой 41 бүлгэмэй 600 гэшүүд: башкирнууд, чувашууд, яха­дууд, тувинцууд, казаахууд гээд лэ олон ондоо арадуудай түлөөлэгшэд хабаадаа. Манай бүлгэм 20 хүнһөө: хүтэлбэрилэгшэ Дарима Дымбры­ловна наһанайнгаа нүхэр Владимир Викторович Султумовтаяа, Жаргал­ма Санжижаповна Цыдендамбаева, Эльвира Владимировна Потемкина Егор хүбүүнтэеэ, Сэрэгма Ринчинов­на Шойжилоева, Тамара Григорьев­на Зодбоева, Аюна Нимацыреновна Дымбренова гэр бүлөөрөө, Тимур Баярович Данжалов - багшанар; түрэлхидэй зүгһөө – Владимир Сан­данович, Марина Доду Дырчиков­тон Майя басагатаяа болон Оюна Хубракова, Доржи Сондуев, Арина Табитуева, Будажап Шойбонов - ма­най һурагшадһаа бүридөө.

Нээлтын баяр ёһололдо бидэ «Буряадууд» гэһэн уран һайханай хатар наадатай бүжэглэмэл тоглолто харуулаабди. «Аламыс» гэһэн этноурилдаан Гала хотодо, удаадахи тал­май - «Атмосфера» гэһэн этнофорум Гулрыпш хотодо үнгэрөө. Бидэ Гала хотын талмайда «Хадамда гараха басаганай үһые хахалжа гүрэхэ бо­лон һамган дэгэл үмдэхүүлхэ» ёһо уран гоёор харуулаабди. Жаргалма Цыдендамбаева, Дарима Султумо­ва, Марина Дырчикова гурбамнай «Захяа дуугаа» хангюурдаа. Согтой хүхюун залуушуулнай Цырен Шаг­жинай суута «Будамшуу» зүжэгэй “Һорниин уршагта ябадалнуудые” харуулжа, харагшадые хүхэ модоор энеэлгээ. Эндэл манай хүндэтэ ара­дай дархан Валерий Цыбиковэй уран зүйлнүүдэй болон манай баг­ша, «Алтаргана - 2008» нааданай лауреат Алтына Намсараевагай уран зурагуудай, буряад хүүхэлдэйнүүдэй үзэсхэлэн дэлгэжэ, олоной һонирхол татаабди. Мүн баһа Гудаута хотодо үнгэрһэн Улаан Тугай, Улаан Одо­ной, Кутузовай, Жуковай орденуудаар шагнагдаһан Красно­дарска сэрэгэй 7-дохи баазын байгуулагдаһаар 104-дэхи жэлэй баярай тоглолтодо хатар наадаяа харуулаабди.

Уласхоорондын ехэ нааданда Буряад ороноо эрхимээр түлөөлжэ шадаһан «Аялга» бүлгэм «Театр» номинацида «Эрхимүүдэй түрүү» гэһэн Гран-при шагнал абажа ша­даа. Үшөө тиигээд «Вокал. Народное пение. Ансамбль», «Фольклорный ансамбль», «Театр. Малая форма» номинацинуудта 1-дэхи шатын лау­реадай дипломуудта хүртөө, харин «Хореография. Соло» номинацида 2-дохи шатын лауреадай дипло- моор шагнагдаа. Мүн баһа уран гоё үзэсхэлэн дэлгэһэн манай Валерий Цыбиков, Алтына Намсараева урашуул 1-дэхи шатын лауреадуудай дипломуудта хүртөө.

Абхазиин гүрэнэй С.Я.Чанбын нэрэмжэтэ драматическа театрай дэргэдэхи үргэн ехэ талмай дээрэ үнгэрһэн уласхоорондын энэ «Ал­тын Майдан - Абхази» нааданай түгэсхэлэй найрта бүхы хабаадаг­шад жагсаалда гараа. Тиигээд эгээл эрхим наадаяа харуулаа. Иигэжэ хэдэн үдэр үнгэрһэн нааданда ха­баадагшадшье, нютагай зоншье эхэ оронойнгоо олон тоото арадуудай соёл болбосоролтой, гурим заншал­нуудтай, хубсаһа хунартай танил­саа, хоорондын харилсаа холбоо бэхижүүлээ.

Орьёл үндэр хадата хүжэ ногоон жэмэстэ модонуудаар надхаһан Абхази орон Хара далайн долги­нуудаар хормойгоо эльбүүлэн, урин дулаанаар айлшадые угтана. Хүхюу хүгтэй арад зонойнь аргагүй зохидоор хүндэлэн угтаһые нэгэ хэдэн үгөөр хэлэхэгүйш гэжэ баяр баясхалангаар халиһан «Аялга» бүлгэмэй гэшүүд урма баяртайгаар мэдүүлнэд.

Үзэмжэтэ һайхан энэ хадата ороноор хүндэтэйгөөр ябажа, Буряад ороноо эрхим һайнаар түлөөлһэн Улаан-Үдынгөө 54- дэхи дунда һургуулиин уран һайханай «Аялга» бүлгэмэй гэшүүдтэ халуун баяр хүргөөд, үшөөл ехэ амжалта туйлахыень хүсэе.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ