Соёл уралиг 15 aug 2022 578

Түбэд эмнэлгын атлас Хабаровск хотын ажаһуугшадай үзэмжэдэ дурадхагдана

Августын 12-то Н.И. Гродековой нэрэмжэтэ Хабаровскын хизаарай музейдэ «Түбэд эмнэлгын атлас. Үндэр наһа наһалха урданай нюусанууд» гэһэн нүүдэл үзэсхэлэн нээгдэбэ.

© фото: minkultrb.ru

Буряадай Үндэһэтэнэй музейн жасада хадагалагдажа байһан түбэд эмнэлгын атлас болбол XVII зуун жэлдэ бүтээгдэһэн хоморой шухаг хүшөөгэй тон ганса бүтэн хуулбаринь болоно.

Энэ хадаа дүрбэн номһоо бүридэһэн суута эмнэлгын сударай тайлбари зурагууд болоно гээшэ. Үнөөхи дүрбэн томо ном 7,5 мянган шүлэглэмэл мүрһөө бүридэдэг юм, үшөө 10 мянган зураг тэрээн соонь хабсаргагданхай. XII зуун жэлдэ эрдэмтэд туйлай ехэ шэнжэлгэ хэжэ, энэдхэг ведын мэдэсэнүүдые ба хитадай һудал барин, үбшэн тодорхойлхо онол аргануудые нэгэдүүлжэ, эмнэлгын судар бүтээһэн байна. Һүүлдэ тэрээндэнь тайлбари бэшэгүүд зохёогдоо, зурагууд зурагдаа. Юрэнхыдөө, тус атлас дотор хүн тухай урданай мэдээнүүд бүридхэгдэхэһөө гадна, үбшэн гээшэ юун бэ, шалтагааниинь ямар бэ, мүн эгээл шухалань яажа тэрэниие аргалхаб гэһэн үнэтэй мэдээсэл согсологдонхой. Яажа амидараа һаа, үндэр наһа наһалхаб гэһэн заабари болонол даа, - гэжэ Хабаровскда дэлгэгдэһэн үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһолол дээрэ Буряадай Үндэһэтэнэй музейн захирал Татьяна Бороноева тэмдэглэбэ.   

2020 ондо Буряад Уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр бүтээгдэһэн атласай үндэр шанартай хуулбаринуудай 40 хуудаһан Хабаровскын ажаһуугшадай һонорто дурадхагдана.

Тус үзэсхэлэн октябриин 2 болотор дэлгэгдээ.  

Фото: minkultrb.ru