Соёл уралиг 3 oct 2022 1024

Нүхэсэлэй дүхэриг байгуулагдаа

90.8 долгин дээрэ түхэреэн хоногто соностодог «Буряад-ФМ» радиогой зохёохы бүлэг сентябрь һарын 25-да Ивалгын дасан дээрэ «Дүрбэн бэрхэ» гэһэн нааданай түгэсхэлэй шата үнгэргөө.

© фото: Анна Огородник

Арадай ёһо заншал сахиха, уламжалта ажал мэдэхэ, оршон тойрондоо зүб хандаса хүмүүжүүлхэ үүргэтэй «Дүрбэн бэрхэ» наада анха удаа Буряадаймнай үзүүр хүбүүдэй нэгэн, мэдээжэ эрдэмтэн Бата Баяртуев һанаашалан табиһан байгаа. Наада дахин һэргээн, «Буряад-ФМ» радиодо «Дүрбэн бэрхэ» 2019 онһоо таһалгаряагүй ябуулагдажа байна. Жэл бүхэндэ нааданай сэдэб, оролсогшодой бүридэл хубилгагдадаг.

- 2022 оной «Дүрбэн бэрхэ» нааданда Буряадаймнай зургаан эрхим айл бүлэ уулзажа, гэр бүлын үүргэ, харюусалга ойлгожо, «Хүүгэд һургаалаараа, хүгшэд үргэмжөөрөө» гэһэн оньһон үгын удха ойлгуулха гэһэн байна.

Буряад зон анха удаа танилсахадаа: «Али голойбта? » – гээд, һураха заншалтай байһан. Энэ ёһо дахан, Хударайн голой Болдоевтон, Баргажан голой Раднаевтан, Хамни, Сахирай Яндановтан, Сэлэнгын Машиевтан, Хүрбэ, Үдын Эжиновтэн, Онон голой хамниган айл Цыбеновтэн гээд, «Дүрбэн бэрхэ» нааданай түгэсхэлэй шатада хүрэжэ ерээ. Хабарай эхиндэ Буряад-ФМ радиогой эфиртэ хорёод аймагай бүлэнүүд ерэжэ тэмсэһэн байна гээд тэмдэглэе.

Соёлой һанаашалгануудай Юрэнхылэгшын сангай грантын түсэлөөр Буряад ороной зургаан эрхим айл бүлэ уулзажа, 7 ондоо урилдаанда орожо, мэдэсэ, шадабаряараа тэмсээ. Шагайн дүрбэн бэрхые тудхааха урилдаан буряад арадай аман зохёолой янзануудаар дамжан үнгэрөө. Нютаг нугаа, нэрэ түрөө нэрлэн танилсаха, оньһон үгөөр удхалан, арадай заншал дамжуулха, ухаагаа һоноржуулан, таабари таалсаха, балшар хүүгэдэй дунда жороо үгэ жороолуулан урилдаха, гэр бүлөөрөө арадайнгаа уламжалалта ажал үйлэ дэмжэн, шэрэмэл шэрэхэ, дээһээр гү, али һураар тушаа томохо даабаринууд үгтэһэн байгаа.

- Нааданай ябаса, удха шанар шалгаха шүүгшэдэй хубида бэлэн бэшэ ажал байба. Урилдаан тэн тэнсүүри ябаа, тиибэшье зарим ушарта гаргаһан багахан дутуу дунданууд болон зохёохы хандасань согсологдон, һууринууд олгогдоо, – гээд, жюриин түрүүлэгшэ Бато-Цырен лама Далаев тэмдэглээ.

«Дүрбэн бэрхэ» нааданай илагшад – Ононой хамнигадые түлөөлһэн Цыбеновтэнэй гэр бүлэдэ 60 мянган түхэригэй шан барюулагдаа. Хоёрдохи һуурида хори буряад айл бүлэ – Эжиновтэн 40 мянганай шанда хүртөө, 3-дахи шангай һуури Сэлэнгын Машиевтан хотон эзэлжэ, 20 мянганай шан абаа. Энэ нааданда илагдагшад гэжэ байгаагүй гээд тэмдэглэе. Бүлэ бүхэндэ урмашуулгын шангууд, диплом, Баярай бэшэгүүд барюулагдаа, эгээл шухалань - нүхэсэлэй дүхэриг байгуулагдаа. Энэмнай юунһээшье үлүү илалта болоно гээд, урилдаанда оролсогшод тэмдэглээ. Иимэ түхэлэй уулзалганууд түрэл хэлэеэ хүгжөөхэ, сахиха, мэдэхэ хэрэгтэ аша туһатай байхань дамжаггүй.

Фото: Анна Огородник