Соёл уралиг 9 nov 2022 867

«Эдир Будамшуу» элирүүлэгдээ

Ород Уласай арадай зүжэгшэн Михаил Гомбоевич Елбоновой эмхидхэн байгуулһан «Эдир Будамшуу» гэһэн уласхоорондын XVIII урилдаан үнгэргэгдэжэ, эрхимүүд элирүүлэгдэбэ.

© фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа

Бэлигтэй   зүжэгшэн эгээл түрүүшын «Эдир Будамшуу» конкурс   60  наһанайнгаа ойн баярта зорюулан, түрэл нютагтаа үнгэргэһэн түүхэтэй. Тэрэ гэһэнһээ хойшо тус урилдаан үргэдхэгдэжэ, үндэр хэмжээндэ гараа. Мүнөө болоходо, энэ тэмсээндэ Ород Уласай хэдэн можо нютагуудһаа болон хари гүрэнүүдһээ талаан бэлигтэй эдиршүүл сугларна.

Ээлжээтэ «Эдир Будамшуу-2022» гэһэн урилдаанай Гран-при шанда Агын 3-дахи дунда һургуулиин 11-дэхи ангиин һурагша Тамир Бабуев хүртэбэ. Монголой Хүбсүгэл аймагай түлөөлэгшэ Азжаргал Бямбахүгийн 1-дэхи шатын лауреат болобо. Урилдаанай 2-дохи шатын диплом Мункинай нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицейдэ һурадаг Булат Цырендоржиев абаба. Хүндэтэй 3-дахи һуурида мүн лэ Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын һургуулиин 2-дохи ангиин һурагша Тамир Ринчинов Хурамхаанай 1-дэхи һургуулиин  Дмитрий Малыгин хоёр гараба.

-Уласхоорондын урилдаанда хабаадагшад, зохёохы ульһатай ябагты, харин хүндэтэй шүүгшэд үнэн сэхэ сэгнэлтэтэй байгты, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева үреэһэн байна.

Арадай зүжэгшэнэй зохёон байгуулһан урилдаанай тусхай шанда Захааминай аймагай Санага нютагай түлөөлэгшэ, 9-дэхи ангиин һурагша Баир Самбуев хүртэбэ. Байгал шадарай аймагай Татаурово тосхонһоо гарбалтай Евгений Цыдыпов театрай ажаябуулагшадай нэгэдэлэй зүгһөө тэмдэглэгдээ.

-Түрэл хэлэеэ хүгжөөхэ, буряадаараа зүжэгтэ наадаха шадалтай хүбүүд урган гараһай гэжэ зорилго урдаа барин, энэ урилдаа зохёон байгуулаа һэмди. Жэлһээ жэлдэ хабаадагшадай тоо олошоржо байһандань баярланабди, - гэжэ арадай зүжэгшэн Михаил Елбонов нэгэтэ бэшэ тэмдэглэдэг.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа