Соёл уралиг 24 nov 2022 824

Буряад онтохонуудай удхаар «Шэдитэ шүрэ» гэжэ шэнэ фильм Буряадта буулгагдахаяа байна

Ноябриин 18-да Москваһаа бүлэг мэргэжэлтэд ерэжэ, хаана фильм буулгаха газараа тодорхойлоо. Нэн түрүүн Сэлэнгын аймаг, удаань Мухар-Шэбэрэй, Байгал шадарай, Баргажанай аймагууд руу хүрөө.

Тус фильм Татьяна Мирошник найруулна. Энэ найруулагша урид «Буряадай үхибүүд» гэжэ фильм буулгаһан юм. Тиихэдээ Буряад­тай дүтөөр танилсажа, дахинаа бу­сажа, буряад соёл урлал дэлхэйдэ мэдүүлхэ хүсэлтэй болоһон байна. Буулгагдахаяа байһан фильмын сценарииень залуу ирагуу най­рагша Евгения Фахуртдинова бэшээ. Тэрэ Буряадһаа гарбал­тай, мүнөө Москвада «Русский мир» сэдхүүлдэ шеф-редактораар хүдэлнэ.

Тус фильм буулгахын тулада Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаманһаа 70 сая түхэригэй грант абтаа. Буряадай хэдэн он­тохо ниилүүлһэн «Шэдитэ шүрэ» олондо һайшаагдаха аабза. Жар­галма Галша хоёрой баршадаар халиһан зам харагшадай зүрхэ сэдьхэл доһолгохол ёһоороо доһолгохо. Харин мүнөө дээрээ бэлэдхэлэй ажал ябуулагдаһаар.

Людмила ДОРЖИЕВА