Соёл уралиг 30 nov 2022 995

«Амар сайн» - буряадта

Агын дуу, хатарай “Амар сайн” театр Буряад руу гастрольдо гарахаяа түхеэржэ байна. Тус театрай захирал Оюна Дарижапова “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшан хүрэжэ, ямар тоглолтонуудтай буухаяа байһанаа хөөрэжэ үгөө.

“Тоглолтонуудаа Яруу­нын аймагһаа эхилхэмнай. Нарһатын ажаһуугшадай урда декабриин 2-то кон­церт-наадаяа харуулхабди. Декабриин 3-да П. Чайков­скиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын тайзан дээрэһээ “Алдар суутай Агамни” гэжэ тоглолтоёо Буряадай ажаһуугшадта бэлэглэхэб­ди, - гэжэ Оюна Шираповна мэдээсээд, иигэжэ онсолбо, - байгша ондо Агымнай тойрог 85 жэлэйнгээ ойн ба­ярые тэмдэглээ. Тэрээндээ зорюулһан тусхай програм­матайбди - Агадаа мэдээжэ шэнэхэн дуунуудые бэлдээ һэмди. Хүгжэм зохёогшо Баир Дамдинжаповай дуунууд дуулагдаха. Үшөө тиихэдэ Дашима Цынгуева дуунуудта үгэ ба аялга һайханаар зохё­оно – зохёохы үдэшэньшье болоо һэн. Тэндэһээ дуунууд дуулагдаха. Манай театрай мэргэжэлтэн Оюна База­рова дуунуудай үгэнүүдые бэшэнэ. Мүнөө дээрээ Ба­руун тээ ябаһан хүбүүдтэ зорюулһан “Тангаригтаа үнэн хүбүүднай” гэжэ дууень дуулахабди. Ага нютагтаа зорюулһан дуунуудшье бай­ха. 30-аад номертой ехэхэн программатай ерэхэеэ бай­набди”.

Харин декабриин 4-дэ Г. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй Опе­ро болон баледэй театрта “Амар сайн” театрай хоёр ехэ тоглолто болохо юм. Хоёр ехэ программа - “Модэ. Хүннүүдэй түүхэ”, “Хүхөө Намжил. Морин хуур тухай домог” харуулагдаха. Хою­улыень Олег Юмов найру­улан табяа. Түрүүшынхинь – этно-балет һаа, хоёрдо­хинь – этно-мюзикл болоно. “Модэ. Хүннүүдэй түүхэ” – шэб шэнэхэн найруулгань. Либреттыень Алексей Тен­чой лама бэшээ. Агаһаа гар­балтай Аюша Эрдынеевтэй (Алексей Тенчой) «Алтар­ганын» үедэ танилсаһанаа Оюна Шираповна хөөрөө. Бэлигтэй уран зохёолшын хэдыхэн үдэр соо үгэ бэшэжэ үгэһэндэнь, гайхал дүүрэн байһанаа мэдүүлээ.

«Хүхөө Намжил» баһал шэнэ найруулгамнай гэхэдэ болоно. Табигдаһаар жэл тухай боложо байна. Морин хуур хаанаһаа бии болоһон бэ гэжэ манай тайлбари юм. Авторынь – Николай Ша­баев. Дуунуудыень манай хүгжэмшэд бэлдээ», - гээд, Оюна Шираповна тэмдэглэ­бэ.

Өөрөө арадай дуунуудые дууладаг Оюна Дарижапова искусствоведениин эрдэмэй кандидат юм. Арадай дуу- нуудай суглуулбари - “дуу­ладаг ном” хэблэн гаргаһан габьяатай. Ном соо үгтэһэн штрих-кодоор Интернедтэ ороод, дуу шагнаха арга олгуулһан.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА