Соёл уралиг 15 dec 2022 1062

Үүргэ ехэтэй урилдаан

Уран зохёолшо, уран зурааша, багша Ким Шогдопович Цыденов байгша оной декабриин 4-дэ 85 наһа хүрэхэ байгаа. Эсэгынгээ нангин нэрэ мүнхэлэн, Виндарья басаганиинь урилдаа үүсхэһэн гээшэ. Тэрэнэйнь дэлисэ улам үргэдхэгдэжэ, Буряад Уласай хэмжээндэ «Нүхэдэйм дүхэригтэ...» гэжэ урилдаан үнгэрдэг болонхой. Байгша оной VIII конкурс Цырендулма Дондогойн 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдана. Элитэ ирагуу найрагшын ойн баярые үргэн олониитэ Үндэһэтэнэй номой санда декабриин 21-дэ үдэрэй 15.00 сагта тэмдэглэнэ.

© фото: Буряадай соёлой яаманай сайтһаа

Цырендулма Цыреновнагай Ким Цыденовтэ зорюулһан дурдалганууд сооһоо иигэжэ уншанаб: «Ким Цыденов үелһэн нүхэдэйнгөө, хамта ажаллаһан багшанарайнгаа, өөртэнь заалгаһан шабинарай, түрэлхидэйнь – бүхы зоной сэдьхэлдэ үнэхөөрөөл һайхан дурасхаал үлөөгөө байна». 1997 ондо Үльдэргын клубта Ким Цыденовтэ зорюулһан 5 часай һайндэртэ  Цырендулма Дондогой оролсоходоо, иимэ тобшолол хэһэн байна. Өөрөө суута ирагуу найрагша Ким Цыденовтэй хамта Буряадай гүрэнэй багшанарай институдта һурахадаа, уран зохёолой нэгэдэлдэ бэшэлгын «шүлһэ халдашанхай» ябаа гээд, «Уяхан зүрхэтэй үеымнай нүхэр» гэжэ дурсалгаһаань мэдэнэбди.

Ким Цыденов оройдоол 34 наһандаа энэ дэлхэйтэй хахасабашье, хэды ехые бүтээжэ үрдеэ гээшэб! «Хайрата Анна Чимитдоржиевна нүхэрынь үхибүүдээрээ хамта нэрыень олониитын мартахагүйн тулада горитой ехэ ажал ябуулаа», - гээд, «Буряад үнэнэй» ветеран Бэлигма Орбодоева тэмдэглэнэ һэн.

Цырендулма Цыреновнагай үеынгөө нүхэрэй 60 жэлэй ойдо зорюулһан  дурсалгань уран зохёол шэнги. Нэгэ хэһэг дурадхаһуу: «…1967-1968 онуудаар Хориин, Яруунын, Хэжэнгын аймагуудаар «Буряад үнэнэй» корреспондентээр ажаллахадаа, Үльдэргэ ошоходоол, би заатагүй Кимэйдэ буудаг бэлэйб. Улаан-Үдэһөө гү, али Нарһатаһаа автобус заатагүй үдэшэ ерэхэ. Айл тииргэнэй газаагуур үдэшын ажал эхилэнхэй, зунай боргооһо элбэгтэй үдэшэ байгаа һаань, унайн утаан огторгой хүрэтэр һуунагтажа, онсо һайханаар анхилха.

Гэрэйнгээ хорёо соогуур гэшхэлжэ ябаһан Ким намайе харажархибал, дун сагаан шүдэеэ ялбалзуулан, аргагүй һайханаар энеэбхилэн:

  • Өө-өө! Хэн ерэбэ гээшэб? С приездом! – гээд лэ, урдаһааш угтажа ерэхэ. Виндарья эгэшэеэ дахаһан хоёр хүбүүдынь:
  • Цырендулма абгай ерээ! – гэлдэхэ. Һая һааһан һүнэй хөөһэ билтаруулһан хүнэгөө баряад, Аня саанаһаань бии болохо.

Булта гэртэ орохобди. Кимэй эжы хүбүүнэйнгээ нүхэдые отол баяртайгаар угтадаг гуримаараа:

  • Цырендулмамнай ерээ лөө. Эдеэ хыт! – гэхэ. Мүнөө һанахадам, ямар жаргалтай саг байгаа гээшэб. Жаргалайнгаа түлэг дунда энэ бүлэ ажаһууһан байгаа!...».

Яруунын хоёр поэт хэды шэнээн дүтын харилсаатай байгааб гэжэ энээхэн хэһэгһээ эли болонол даа. Тиимэһээ байгша оной «Нүхэдэйм дүхэригтэ» Цырендулма Дондогойдо зорюулагдаһаниинь гайхалгүй.   

2022 оной ноябриин 1-һээ 2023 оной мартын 15 болотор урилдаан үнгэрнэ. 2023 оной мартын 1 болотор хүдэлмэринүүдээ эльгээжэ болоно. Конкурсын сэдэб – «Эжымни, үримни, арадни, дэлхэймни – Энээхэн наһанайм бүхы баялиг...». Урилдаан дүрбэн шэглэлээр үнгэрнэ: «Уянгын шүрэ» - «Уран шүлэг» (уран уншалгаар, шүлэг бэшэлгээр), «Уран һайханай юртэмсэ» (прозо, эссе бэшэлгээр), «Хурса гуурһан» - «Журналистика», «Уран зурааша» (Ц. Дондогойн зохёолоор зураг зуралгаар).

Зохёохы ажалнуудаа иимэ хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй: [email protected]. Материалнуудые суглуулагша – Абидуева Гэрэлма Цырендоржиевна, гар утаһан: 89246546861.

Улаан-Үдэ хото, Ранжуровай гудамжа, 4 (БГУ-гай 8-дахи корпус, 8123 каб) хаягаар мэдүүлгэ болон ажалнуудаа абаашажа болоно.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Буряадай соёлой яаманай сайтһаа